Print this page

Новини

Oткрит семинар на НСЗ „Математическо моделиране и числени симулации в механиката“


На 3 ноември 2021 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Математическо моделиране и числени симулации в механиката” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор” в област 4 „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.5 „Математика”, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката‘‘ (Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката на капилярните системи) за нуждите на НСЗ “Математическо моделиране и числени симулации в механиката”.

Уважаеми колеги,

Семинарът ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното – докладва проф. дн Даниел Данчев, ръководител на НСЗ “Математическо моделиране и числени симулации в механиката”;

2. Резюме на изследванията на заинтересовани от участието в конкурса учени.

Ръководителят на НСЗ “Математическо моделиране и числени симулации в механиката” кани специално членовете на Научния съвет на ИМЕХ – БАН  да присъстват на открития семинар на звеното.

София                                                                         проф. дн Даниел Данчев

12.10.2021 г.


Последна промяна:26-06-2018