Print this page

Обяви

Защита на дисертационен труд


На 18.10.2021 г. (понеделник) от 15 часа в зала 200 (и/или по ZOOM) на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Аника Свиленова Александрова-Уатанабе.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 15 часа в зала 200 (и/или по ZOOM) на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията на маг. Аника Свиленова Александрова-Уатанабе, редовен докторант, отчислен с право на защита в НСЗ „Биомеханика” (научен ръководител – проф. д-р Надя Антонова), за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 4 Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Биомеханика”. Темата на дисертационния труд е:

 

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕОЛОГИЧНИТЕ, МЕХАНИЧНИТЕ И МОРФОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА КРЪВТА, НЕЙНИТЕ ФОРМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРАМЕТРИ НА ХЕМОКОАГУЛАЦИЯТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2“.

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури ЗРАС.

Поканени са всички интересуващи се.

За участие чрез ZOOM-платформата,

моля изпратете e-mail до antonova@imbm.bas.bg.


Последна промяна:11-05-2016