Print this page

Новини

Oткрит семинар на НСЗ „Механика на флуидите“


Уважаеми колеги, На 5 октомври 2021 г.(вторник), от 14 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“, в област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание“, за нуждите на НСЗ “Механика на флуидите”.

Семинарът ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното – докладва проф. дмн Николай Витанов, ръководител на НСЗ “Механика на флуидите”;

2. Резюме на изследванията на заинтересовани от участие в конкурса учени.

Ръководителят на НСЗ “Механика на флуидите”, кани специално членовете на Научния съвет на ИМЕХ – БАН , да присъстват на открития семинар на звеното.

София                                                                                 проф. дн Николай Витанов

20.09.2021г.                                                                   Ръководител на НСЗ „ МФ “


Последна промяна:26-06-2018