Print this page

Новини

Защита на дисертационен труд


На 27 септември 2021 г. (понеделник) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на Милан  Бориславов Рашевски.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Милан  Бориславов Рашевски

На 27 септември 2021 г. (понеделник) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на Милан  Бориславов Рашевски – задочен докторант в НСЗ „Математическо моделиране и числени симулации в механиката” (научни ръководители - доц. д-р Славчо Славчев (ИМех) и доц д-р Мая Стоянова (ЦЛСЕНЕИ)  за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Темата на дисертационния труд е  "Математическо моделиране на хидродинамични и топлообменни процеси в сградни системи със стъклопакети с циркулираща течност", по научната специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката”, професионално направление 4.5 Математика.


Повече подробности на страницата на ИМех / процедури ЗРАС.

Поканени са всички интересуващи се.
За участие чрез Зуум-платформата, моля изпратете
e-mail до  nina@imbm.bas.bg.

Последна промяна:26-06-2018