Print this page

Материали за направление Математическо моделиране и числени симулации

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“


 

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН обявява конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение (научния екип) с двама изследователи с научна степен (по един от категория R2 и R3) на непълно работно време по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кандидатите, изследовател R2 с научна степен (гл. асистент) и изследовател R3 с научна степен (доцент) трябва да отговарят на следните изисквания и ще изпълняват описаните задължения и функции в екипа за изпълнение на проекта:

 

1. Длъжност Изследовател R3 Изследовател R2
2. Функции в екипа Отговорник лаборатория Провежда експериментални изследвания за определяне на механичните характеристики на материали при статични, циклични и високоскоростни натоварвания и анализ на получените резултати Провежда експериментални изследвания за определяне на механичните характеристики на материали при статични, циклични и високоскоростни натоварвания и анализ на получените резултати
3. Необходимо образование Доцент с докторска степен в професионално направление природни науки, математика, информатика, и/или технически науки Придобита образователно-научна степен „ Доктор“ в професионално направление природни науки, математика, информатика, и/или технически науки
4. Необходима експертиза Публикувани най-малко 5 научни статии по професионалното направление природни науки, математика, информатика, и/или технически науки. Наличен опит при определяне на механичните характеристики на материали при статични, циклични и високоскоростни натоварвания се счита за предимство Публикувани най-малко 3 научни статии по професионалното направление природни науки, математика, информатика, и/или технически науки. Наличен опит при определяне на механичните характеристики на материали при статични, циклични и високоскоростни натоварвания се счита за предимство
5. Трудов стаж Най-малко 10 години по професионално направление природни науки, математика, информатика, и/или технически науки Най-малко 5 години като инженер или изследовател по професионалното направление природни науки, математика, информатика, и/или технически науки
6. Заетост по проекта До 8 ч/седмично до приключване от срока на проекта До 8 ч/седмично до приключване на проекта

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по механика – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

2. Автобиография (CV европейски формат);

3. Диплома за завършено висше образование;

4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

5. Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя. Документи се приемат от 17.09.2021 г. до 27.09.2021г. включително, всеки работен ден от 10:00 ч. до 14.00 ч. в деловодството на Институт по механика - БАН, гр. София, ул.“ Акад. Георги Бончев“, бл.4, ет. 2 ст.223, или на следната електронна поща: kavarj@imbm.bas.bg

Етапи на конкурса:

1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията. Списъкът с допуснатите кандидати ще бъде публикуван на страницата на ИМех - БАН на адрес: www.imbm.bas.bg

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИМех - БАН на адрес: www.imbm.bas.bg

4. Назначаване на избраните изследователи.

За допълнителна информация:

лице за контакти: Васил Кавърджиков

e-mail: kavarj@imbm.bas.bg

тел: 0887101312

Текст на обявата в PDF формат

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Последна промяна:23-06-2014