Print this page

Атестация 2017

Институт по Механика – БАН търси да назначи


1. Експерт по ЗОП на непълно работно време

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на трудов договор със заетост до 2 часа на ден, но не повече от 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

2. Изискванията за заемане на длъжността:

***Образование: Висше образование с образователна-квалификационна степен „магистър“ в област „Право“;

***Професионален опит: Минимум 3 години опит по специалността.

3. Описание на длъжността:

***Изготвяне на документация за провеждане на ОП по ЗОП, участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на оферти.

***Изготвяне на договори и осъществяване на контрол при изпълнение на сключените договори по ОП за доставка, услуги и др.

4. Начин на кандидатстване:

***Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (вкл. дипломи, сертификати и др.)

***Документите се приемат от 11 март 2021г. до 19 март 2021г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 и/или сканирани на e-mail: yorgova@imbm.bas.bg

5. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

b. Събеседване с допуснатите кандидати

c. Публикуване на списък с избраните кандидати на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация: Лице за контакт: д-р Цветелина Йоргова: тел: 0887 618 666


Последна промяна:14-05-2021