Print this page

Pressure based finite volume method for calculation of compressible viscous gas flows

ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ


На 24 март 2009 г. ще се проведат публични защити на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Захариев за даване на научната степен „доктор на техническите науки" и на дисертационния труд на Радослав Орански за присъждане на образователна и научна степен доктор.

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО „МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕХАТРОНИКА" ПРИ ВАК

На 24. 03. 2009 г, от 16 часа, в зала 3239, блок ІІІ на ТУ-София, ще се проведе публична защита на дисертация на тема
"Нелинейна динамика на твърди и еластични многозвенни системи. Обобщени уравнения на Нютон-Ойлер",
разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Венец Захариев за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки"

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:
проф. д.м.н Любомир Лилов
проф. д.м.н Стефан Бъчваров
проф. д.м.н Стефан Павлов

Материалите се намират в канцеларията на машиностроителния факултет при Технически университет - София (каб. 3242) и са на разположение на интересуващите се.

На 24 март 2009 год. (вторник) от 14 часа в зала 3239, III блок на ТУ-София, гр.София, ще се проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационния труд на
РАДОСЛАВ КАЛИНОВ ОРАНСКИ
от Института по механика при БАН на тема:
„Мобилен робот за аварийно-спасителни операции"

за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР".
Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Детелина Стоянова Игнатова.

Рецензенти: проф. д-р Веселин Илиев Павлов
, проф. д-р Пенка Йосифова Генова
 
Материалите се намират в канцеларията на Машиностроителния факултет при ТУ-София (каб. 3242) и са на разположение на интересуващите се.


Последна промяна:29-11-2011