Print this page

Никола Николов

ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ


На 24 март 2009 г. ще се проведат публични защити на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Захариев за даване на научната степен „доктор на техническите науки" и на дисертационния труд на Радослав Орански за присъждане на образователна и научна степен доктор.

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО „МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕХАТРОНИКА" ПРИ ВАК

На 24. 03. 2009 г, от 16 часа, в зала 3239, блок ІІІ на ТУ-София, ще се проведе публична защита на дисертация на тема
"Нелинейна динамика на твърди и еластични многозвенни системи. Обобщени уравнения на Нютон-Ойлер",
разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Венец Захариев за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки"

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:
проф. д.м.н Любомир Лилов
проф. д.м.н Стефан Бъчваров
проф. д.м.н Стефан Павлов

Материалите се намират в канцеларията на машиностроителния факултет при Технически университет - София (каб. 3242) и са на разположение на интересуващите се.

На 24 март 2009 год. (вторник) от 14 часа в зала 3239, III блок на ТУ-София, гр.София, ще се проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационния труд на
РАДОСЛАВ КАЛИНОВ ОРАНСКИ
от Института по механика при БАН на тема:
„Мобилен робот за аварийно-спасителни операции"

за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР".
Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Детелина Стоянова Игнатова.

Рецензенти: проф. д-р Веселин Илиев Павлов
, проф. д-р Пенка Йосифова Генова
 
Материалите се намират в канцеларията на Машиностроителния факултет при ТУ-София (каб. 3242) и са на разположение на интересуващите се.


Последна промяна:19-07-2018