Print this page

Новини

Oткрит семинар на НСЗ „Математическо моделиране и числени симулации“


На 23.06.2020 от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Математическо моделиране и числени симулации“ за провеждане на предзащита на

Ставрос Мескос

Кандидат за получаване на образователната и научна степен доктор в Област на висше образование: 4 Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.5 Математика, Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката“

Тема на дисертацията:

Mathematical Models and Stochastic Simulation of Gas Mixtures and Mixing Processes in Microscale

 

Поканват се всички интересуващи се да присъстват на семинара.

От НСЗ Математическо моделиране и числени симулации


Последна промяна:26-06-2018