Print this page

Новини

Защита на дисертационен труд


На 03 юни 2020 г. (сряда), от 15 часа в зала 510 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Василка Паскова

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор на Василка Крумова Паскова.

На 03 юни 2020 г. (сряда), от 15 часа в зала 510 на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на асистент Василка Крумова Паскова – докторант в НСЗ „Биомеханика” (научен ръководител - проф. д-р Надя Антонова)  за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Темата на дисертационния труд е „ Реологични и електрически свойства на кръвта при съдови заболявания. Корелационни зависимости.”, по научната специалност „Биомеханика”, професионално направление 4.5. Математика, oбласт на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.


Последна промяна:26-06-2018