Print this page

Pressure based finite volume method for calculation of compressible viscous gas flows

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


На 24. 03. 2009 г. ще се проведе публична защита на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Захариев за даване на научната степен „доктор на техническите науки"

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО „МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕХАТРОНИКА" ПРИ ВАК

 
На 24. 03. 2009 г, от 16 часа, в зала 3239, блок ІІІ на ТУ-София, ще се проведе публична защита на дисертация на тема
 
"Нелинейна динамика на твърди и еластични многозвенни системи. Обобщени уравнения на Нютон-Ойлер",
 
разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Венец Захариев за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки"

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:
проф. д.м.н Любомир Лилов
проф. д.м.н Стефан Бъчваров
проф. д.м.н Стефан Павлов

Материалите се намират в канцеларията на машиностроителния факултет при Технически университет - София (каб. 3242) и са на разположение на интересуващите се.


Последна промяна:29-11-2011