Print this page

Митко Минков Миховски

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


На 24. 03. 2009 г. ще се проведе публична защита на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Захариев за даване на научната степен „доктор на техническите науки"

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО „МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕХАТРОНИКА" ПРИ ВАК

 
На 24. 03. 2009 г, от 16 часа, в зала 3239, блок ІІІ на ТУ-София, ще се проведе публична защита на дисертация на тема
 
"Нелинейна динамика на твърди и еластични многозвенни системи. Обобщени уравнения на Нютон-Ойлер",
 
разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Венец Захариев за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки"

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:
проф. д.м.н Любомир Лилов
проф. д.м.н Стефан Бъчваров
проф. д.м.н Стефан Павлов

Материалите се намират в канцеларията на машиностроителния факултет при Технически университет - София (каб. 3242) и са на разположение на интересуващите се.


Последна промяна:27-10-2008