Print this page

Тема 1

КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ В ИМЕХ-БАН


Институтът по механика при БАН обявява  конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 68 от 31.07.2020 г.

Институтът по механика ще приемa докторанти по следните специалности:

4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) – 1 (редовна)

4.5. Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло) – 1 (редовна)

4.5. Математика (Механика на флуидите) – 1 (редовна) 4.5. Математика (Приложна механика) – 1 (редовна)

4.5. Математика (Биомеханика) – 1 (редовна)

5.1. Машинно инженерство (Роботи и манипулатори) - 1 (редовна)

5.6. Материали и материалознание (Технология на композитните материали) – 1 (редовна)

В срок  от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по механика. За справки - тел. 02 979 6420 в Института по механика или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 979 5260. Изпитите ще се проведат: по специалността от 7 до 11 декември 2020 година, по чужди езици от 14 до 18 декември 2020 година.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Имех, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Повече информация (обява за конкурса, списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в БАН, броя места по форма на обучение и обучаващи организации и необходими документи за кандидатстване) можете да намерите на страницата на Центъра за обучение към БАН: http://edu.bas.bg.


Последна промяна:04-10-2023