Print this page

Новини

Oткрит семинар на НСЗ „Механика на деформируемото твърдо тяло“


На 12 март 2020 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на деформируемото твърдо тяло” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“, за нуждите на НСЗ “Механика на деформируемото твърдо тяло”.

Уважаеми колеги,

 

Семинарът ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното – докладва проф. Емил Маноах, ръководител на НСЗ “Механика на деформируемото твърдо тяло”;

2. Резюме на изследванията на заинтересовани от участието в конкурса учени.

Ръководителят на НСЗ “Механика на деформируемото твърдо тяло” кани специално членовете на Научния съвет на ИМЕХ – БАН  да присъстват на открития семинар на звеното.

София                                                                                                                 проф. Емил Маноах

06.02.2020 г.                                                                                                       Ръководител на НСЗ „ МДТТ “


Последна промяна:26-06-2018