Print this page

Тема 1

Конкурс за попълване състава на екипа за управление по Проект № BG05M20P001-1.002-0011


Конкурс за попълване състава на екипа за управление по Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН, водещ научноизследователски център, обявява конкурс за попълване на екипа за управление по Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за следните длъжности: експерт по ЗОП и юрист.

Повече информация:тук.

ДЕКЛАРАЦИЯ За липса на конфликт на интереси


Последна промяна:04-10-2023