Print this page

Новини

Общо заседание по Проект BG05M20P001-1.002-0011


Общо заседание по Проект BG05M20P001-1.002-0011 „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“


На 26 ноември 2019 г. в Института по Механика-БАН се проведе учредително заседание на Общото събрание по Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с общ размер на безвъзмездната помощ 22 570 752,32 лева, от които 19 185 139.47 лева са предоставени от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, а 3 385 612.85 лева са национално съфинансиране.

 

В заседанието участваха представителите на всички партньори по проекта – Институт по механика-БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН, Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници-БАН, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Технически университет-София, Университет „Асен Златаров“, гр. Бургас, Висше училище по застраховане и финанси и ГИС-Трансфер център и упълномощен представител от асоциирания партньор клъстер „Мехатроника и автоматизация“. Общото събрание утвърди отговорните за дейностите по проекта мениджъри и обсъди основополагащи за работата по Проекта въпроси.

 

 

Пълен текст на съобщението може да се свали от тук...


Последна промяна:26-06-2018