Print this page

Новини

Защита на дисертационен труд


На 22 ноември 2019 г. (петък), от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Христиана Величкова

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор на Христиана Ангелова Величкова

На 22 ноември 2019 г. (петък), от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на асистент Христиана Ангелова Величкова – докторант в НСЗ „Механика на флуидите” (научни ръководители - проф. д-р Евгени Иванов, проф. Румяна Коцилкова)  за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Темата на дисертационния труд е „Технология за получаване на хибридни нанокомпозити с графен”, по научната специалност „Технология на композитните материали”, професионално направление 5.6 Материали и материалознание, oбласт на висше образование 5. Технически науки.

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури ЗРАС


Последна промяна:26-06-2018