Print this page

Новини

Oткрит семинар на НСЗ „Мехатроника“


Уважаеми колеги, На 10 октомври 2019 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Мехатроника” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Роботи и манипулатори“, за нуждите на НСЗ „Мехатроника“.

Семинарът ще протече при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното – докладва доц. д-р Детелина Игнатова, ръководител на НСЗ „Мехатроника“;

2. Резюме на изследванията на заинтересовани от участието в конкурса учени.

Ръководителят на НСЗ „Мехатроника“ кани специално членовете на Научния съвет на ИМЕХ – БАН  да присъстват на открития семинар на звеното.

София                                                                                                   Доц. д-р Детелина Игнатова

09.09.2019  г.                                                                                        Ръководител на НСЗ „Мехатроника“


Последна промяна:26-06-2018