Print this page

Станимир Димитров Илиев Биография

Покана от МОН


Официално представяне на националните абонаменти за ScienceDirect, ISI Web of Knowledge, SCOPUS, Engineering Village, mbase.com, ProQuest на 10.02.2009 г. от 11 часа в  СУ „Св. Кл. Охридски"- Ректората.

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви поканя на официалното представяне на националните
абонаменти за електронен достъп до базите данни в платформите
ScienceDirect, ISI Web of Knowledge, SCOPUS, Engineering Village,
Embase.com, ProQuest.

Министърът на образованието и науката ще представи основните предимства
на лицензионните продукти на 10.02.2009 г. от 11 часа в новата
мултимедийна зала на СУ „Св. Кл. Охридски"- Ректората.

Моля да разпространите информацията до всички заинтересовани от Вашата
институция.

ВАНЯ ДОБРЕВА

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Последна промяна:19-02-2020