Print this page

Станимир Димитров Илиев Биография

Общо събрание на учените от ИМех


На 09.02.2009 г. от 14.00 ч. в зала 510 ще се състои Общо събрание на учените, съвместно със заседание на Научния съвет на Института.

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл. 6 (1) на Правилника за дейността на ИМех, на 09.02.2009 г. от 14.00 ч. в зала 510 ще се състои Общо събрание на учените, съвместно със заседание на Научния съвет на Института.

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Годишния научен отчет на Института за 2008 г. - докладва научния секретар ст.н.с. Сл. Славчев;
2. Информация за финансовия отчет и стопанската дейност на Института през 2008 г. - докладва зам. директора ст.н.с. Н. Пешева;
3. Приемане на върхови научни постижения на Института за 2008 г. - докладва научния секретар ст.н.с. Сл. Славчев;
4. Отчет за работата на Научния съвет на Института - докладва председателя на Научния съвет - чл. кор. Ст. Радев;
5. Отчет за работата на Атестационната комисия на Института за 2008 г. - докладва председателя на АК на Института ст.н.с. І ст. В. Абаджиев;
6. Информация за работата на Общото събрание на БАН - докладва ст.н.с. Е. Маноах.
.

Председател на ОС на ИМех - БАН:

/ст.н.с. І ст. дтн М. Миховски/


Последна промяна:19-02-2020