Print this page

Новини

Нова книга


Springer International издаде книгата на проф. дмн Николай К. Витанов за динамика на научни системи и оценка на изследователската продукция

Как трябва да се развива една научно-изследователска система? Как се оценява научната продукция? Какви са основните статистически закони за развитието на научните системи? Има ли ефекти, с които всеки менджър на  голяма научна система трябва да е запознат?  Как се изменя броя на публикациите и цитируемостта на продукцията на учените с времето? Достатъчна ли е количествената оценка на научната продукция? Отговори на тези и други въпроси са дадени в книгата на проф. Николай К. Витанов. Книгата е предназначена предимно за мениджъри на научни системи и за изследователи на научни системи и оценка на изследователската продукция, но е от интерес и за всички, които се интересуват от това, как се изграждат успешни научни и иновационни системи и как се подбират подходящи индекси и системи за оценка на научната продукция на изследователи от различни области на науката.

Книгата се състои от 6 глави. В първата глава са събрани основните концепции за развитието на науката като сложна системи и за оценяването на изследователската продукция на различни нива  - от индивидуален изследовател до цели държави. Във втора и трега глава на книгата са описани и обсъдени около 140 индикатора и индекса за оценка на различни аспекти на изследователската продукция. В четвърта глава са представени най- известните статистически закони и ефекти, свързани с динамиката на изследователската продукция и динамиката на изследователските системи. В най-обширната – пета глава на книгата, са обсъдени голям брой детерминистични и вероятности модели, свързани с научните публикации и динамиката на тяхната цитируемост,  с изтичането на мозъци и с развитието на човешкия фактор в научните организации и т.н. В последната глава са представи няколко заключителни бележки, които биха моглида са от полза за научните мениджъри. Книгата съдържа обширна библиография от над 1300 заглавия, подбрана с цел да подпомогне читателя в желанието му бързо да навлезе в област на науката, актуална както от гледна точна на научни изследвания и математическо моделиране, така и от гледна точка на научна политика и научен менджмънт.


Последна промяна:26-06-2018