Print this page

Станимир Димитров Илиев Биография

Дискусия за ЗНСНЗ


Материали по дискусията

Колеги,

На следващото Общо събрание на БАН (9.02.2009) ще се обсъжда предложението на БАН за ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ (можете да свалите текста тук). Повече информция за консултациите на МОН с представители на университетската общност можете да намерите  тук или на www.econ.bg    Европейска харта за учените

За сведение можете да се запознаете с други предложения за ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ на http://www.pueron.org и http://www.usb-bg.org, например:

Акад. Петър Кендеров: Предварителна работна версия на проект за  ЗНСНЗ; ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗНСНЗ, подготвен от Инициативен Комитет "Учени за нов закон за НСНЗ", 02. декември 2005г.; ПРОЕКТ НА МОН, октомври 2008 г

Мнения и забележки във връзка с предложението на БАН за ЗНСНЗ можете да изпращате на ст.н.с. Васил Кавърджиков.

Стратегическите направления и приоритети на научната политика на БАН през периода 2009-2013 г. можете да прочетет тук.

Проект за национална стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 - от www.mon.bg 

Декларация на Общото събрание на БАН

По повод дискусиите върху Закон за научните степени и научните звания представен от МОН, Общото събрание на БАН изказва следното становище:

1. Проектът за Закон за научните степени и научните звания би трябвало да се внася за приемане от Народното събрание на Р. България, само след сериозно обсъждане в академичната научна общност. За тази цел очакваме да получим актуален документ за обсъждане от МОН.

2. Българската академия на науките има разработен проект на такъв Закон, в който се отчитат и запазват досега поддържаните високи критерии за оценка на научните постижения.

3. Този Проект, разработен от БАН, ще бъде представен в най-скоро време на МОН.

От Ръководството на ОС на БАН

26.01.2009 гПоследна промяна:19-02-2020