Print this page

Стоян Стойчев

Дискусия за ЗНСНЗ


Материали по дискусията

Колеги,

На следващото Общо събрание на БАН (9.02.2009) ще се обсъжда предложението на БАН за ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ (можете да свалите текста тук). Повече информция за консултациите на МОН с представители на университетската общност можете да намерите  тук или на www.econ.bg    Европейска харта за учените

За сведение можете да се запознаете с други предложения за ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ на http://www.pueron.org и http://www.usb-bg.org, например:

Акад. Петър Кендеров: Предварителна работна версия на проект за  ЗНСНЗ; ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗНСНЗ, подготвен от Инициативен Комитет "Учени за нов закон за НСНЗ", 02. декември 2005г.; ПРОЕКТ НА МОН, октомври 2008 г

Мнения и забележки във връзка с предложението на БАН за ЗНСНЗ можете да изпращате на ст.н.с. Васил Кавърджиков.

Стратегическите направления и приоритети на научната политика на БАН през периода 2009-2013 г. можете да прочетет тук.

Проект за национална стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 - от www.mon.bg 

Декларация на Общото събрание на БАН

По повод дискусиите върху Закон за научните степени и научните звания представен от МОН, Общото събрание на БАН изказва следното становище:

1. Проектът за Закон за научните степени и научните звания би трябвало да се внася за приемане от Народното събрание на Р. България, само след сериозно обсъждане в академичната научна общност. За тази цел очакваме да получим актуален документ за обсъждане от МОН.

2. Българската академия на науките има разработен проект на такъв Закон, в който се отчитат и запазват досега поддържаните високи критерии за оценка на научните постижения.

3. Този Проект, разработен от БАН, ще бъде представен в най-скоро време на МОН.

От Ръководството на ОС на БАН

26.01.2009 гПоследна промяна:28-03-2012