Print this page

Библиотека на Институт по механика

Старт на спечеления проект BG051PO001/07/3.3-02/55


На 16.09.2008 в Института по механика - БАН официално беше даден старт на спечеления проект  BG051PO001/07/3.3-02/55 по оперативна програма "Развитие на  човешките ресурси" на Европейския Социален Фонд.

Проектът BG051PO001/07/3.3-02/55 "Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и нано-механиката" е на стойност 193 857 лева и е със срок на изпълнение 2 години. Институтът по механика (Имех-БАН) е водещата организация като партньори на Имех-БАН са две висши учебни заведения - Софийският университет „Свети Климент Охридски” (Факултет по математика и информатика – катедра “Аналитична механика”, магистърска програма “Мехатроника и роботика” и Физически факултет – катедра “Физика на полупроводниците”, магистърска програма “Нанооптоелектроника и информационни технологии”) и Техническият университет-София.

Със средства от проекта бе ремонтирана и модернизирана лекционната зала в Имех-БАН, която от началото на октомври се използва за лекции и семинари.


Последна промяна:11-05-2016