Print this page

Новини

Научна отчетна сесия


19-20.01.2016: Годишна научна сесия на Института по механика за 2015 г.

П   Р   О   Г   Р   А   М   А (PDF)

на

Годишната научна сесия на Института по механика за 2015 г.

19-20 януари 2016

зала 200 на Института по механика към БАН

 

19 януари 2016 г. (вторник), зала № 200

СУТРЕШНА СЕСИЯ

Председател:  В. Кавърджиков

09.30 – 09.40  откриване

Направление „Механика на дискретни системи”

09.40 – 10.00   Е. Захариев, Механика, моделиране и управление на системи твърди и еластични тела (отчет по тема)

10.00 – 10.20   Д. Игнатова, Мехатронни системи и устройства, ориентирани към човека – моделиране, дизайн и експерименти (отчет по тема)

10.20 – 10.40   Д. Чакъров, Високотехнологични измерители на сила/преместване с монолитни еластични представителни механизми и голям обхват (ВИСМЕМ) (отчет по проект)

10.40 11.00   И. Венева, Изследвания върху поведението на човека във виртуална среда: мисловно сливане на човешкото тяло с виртуални или физически заместители / роботи (отчет по проект)

11.00 11.20   В. Котев, Biomedical Robotics and Applications (отчет по проект)

11.20 11.40   А. Шулев, Клинично изследване на износването на нови циркониеви дентални керамики чрез лазерно-оптични техники (отчет по проект)

11.40 12.00   В. Дончев, Параметризации чрез изображението на Кейли на тримерните ротации и псевдоротации

Следобедна СЕСИЯ

Направление „Механика на флуидите”

Председател: Н. Антонова

13.20 13.40   Н. Витанов, Теория на сложните системи: методология и приложения към сложни флуидни, социални и други сложни системи от областта на естествените науки и биологията (отчет по тема)

13.40 14.00   С. Табакова, Разработване на математически флуидни модели за изследване на проблеми на новите материали и космоса, на здравето, на модерните производства и транспортните средства (отчет по тема)

14.00 14.20   С. Табакова, Компютърно моделиране и клинични изследвания на артериални аневризми при хора (отчет по проект)

14.20 14.40   Р. Коцилкова, Графен базирани иновации в информационните технологии и други приложения (отчет по проект)

14.40 15.00   Р. Коцилкова, Компактна рентгенова компютърна томографска система за  безразрушително изследване на наноматериали - NanoXCT (отчет по проект)

15.00 15.20   ПОЧИВКА

Направление „Биомеханика”

Председател: С. Г. Николов

15.20 15.40   П. Кирязов, Биомеханика, управление на движенията и технически средства за рехабилитация (отчет по тема)

15.40 16.00   Н. Антонова, Биодинамика, биореология и биомеханика на среди и процеси (отчет по тема)

16.00 16.20   В. Паскова, Н. Антонова, Н. Чаушев, И. Велчева, Оценка на нарушенията на механизмите на регулация на съдовия тонус и реологичните свойства на кръвта при болни със захарен диабет тип 2

16.20 16.40   Д. Деспотова, Биомеханика на патологичната походка: Нова концепция при контрола на движенията

16.40 17.00   М. Ненов, Анализ на графи с цел опростяване на моделирането на динамични системи

20 януари 2016 г. (сряда), зала № 200

СУТРЕШНА СЕСИЯ

Направление „Физико-химична механика”

Председател: Д. Игнатова

09.40 – 10.00  В. Найденов, Структурно-механични изследвания на високотехноло-гични силикатни системи (отчет по тема)

10.00 10.20   И. Борованска, Технологии за получаване на полимерни микро- и нанокомпозити и методи за тяхното изследване (отчет по тема)

10.20 10.40   М. Натова, Създаване на нов подход и инструменти за подобряване и оптимизиране на формовъчния процес при изработка на полимерни опаковки за фармацевтичната и козметична промишленост (отчет по проект)

10.40 11.00   М. Миронова, Изследване на дисперсно-армирани самоуплътняващи се бетони

11.00 11.20   ПОЧИВКА

Направление „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

Председател: Л. Парашкевова

11.20 11.40   Ст. Стефанов, Числено изследване на мултимащабни процеси и явления в микро и нано флуидни системи (отчет по тема)

11.40 12.00   Д. Данчев, Моделиране на явления и процеси от интерес за съвременните микро и нано-технологии и био-процеси: модели на пренос, ефект на Казимир, фазови трансформации и равновесни форми (отчет по тема)

12.00 12.30   Д. Данчев, Точни резултати за температурно-полевото поведение на Гинзбург-Ландау Изинг тип средно-полеви модел (конкурс за най-значимо научно постижение 2015)

12.30 13.00   Г. Вълчев, Behaviour of the net Casimir force in confined nonpolar fluid system (конкурс за млади учени 2015)

Следобедна СЕСИЯ

Направление „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Председател: Е. Маноах

13.20 13.40   П. Джонджоров, Механика на материали, структури и технологични процеси (отчет по тема)

13.40 14.00   Т. Ангелов, Аналитично и числено моделиране в механиката на деформируемото твърдо тяло (отчет по тема)

14.00 14.20   Й. Мирчев, Иновативни методи за безразрушително изследване и ремонт със съвременни композити на тръбопроводи с големи повърхностни нецялостности (отчет по проект)

14.20 14.40   А. Янакиева, Механо-математично моделиране поведението на интелигентни би-материални структури (отчет по проект)

14.40 15.00   ПОЧИВКА

Председател: П. Джонджоров

15.00 15.30   Д. Карагьозова, Разпространение на вълни на уплътняване в клетъчни материали с начална променлива плътност под действие на удар (конкурс за най-значимо научно постижение 2015)

15.30 15.50   А. Балтов, Local deplanation of the cross section of a double reinforced beam under bending

15.50 16.10   А. Попов, Ултразвуково изследване на ахати

16.10 16.30   А. Попов, Г. Добрев, Задачата на Бусинеск при еластично-пластични среди (на примера на алуминиеви отливки AlSi7Mg AlCu6Mn)

16.30 16.50   Т. Симеонова, Изследване износоустойчивостта на слоеве, получени чрез прахово плазмено-дъгово наваряване

16.50 17.10   V. Jivkov, N. Venkatanathan, Ph. Philipoff, Outgoing long wave radiation anomaly prior earthquakes – new integration approach

17.10 17.30   P. Mandiev,  Z. Bonev, Ph. Philipoff, Fluidized dynamics method – theory and application

 Последна промяна:26-06-2018