Print this page

Solid Mechanics

Annual Scientific Report Session - 2008


 Program of the Annual Scientific Report Session (in Bulgarian)

The Annual Scientific Report Session (ASRS) for 2008 will take place on 27th and 28th of January, 2009 in room 200, Institute of Mechanics - BAS.

 

ПРОГРАМА

27.01. 2009 г. /вторник /, зала № 200


10.00 - 10.10 ОТКРИВАНЕ

Механика на дискретни системи 

Председатели: ст.н.с. П. Кирязов; ст.н.с. Д. Игнатова

10.10-10.40 - ст.н.с. Ал. Череменски
"Произход на обратната връзка в линейни системи"

10.40 -11.00 - ст.н.с. П. Кирязов
"Динамика и оптимизация в мехатрониката"


11.00-11.20 КАФЕ ПАУЗА


11.20-11.40 - проф. К. Арнаудов
"Конструкция на специален редуктор с 2 предавателни отношения за АЕЦ "Козлодуй"

11.40-12.00 - ст.н.с. Г. Цветкова
"Системен подход за моделиране и приложение в роботиката"

ОБЕДНА ПОЧИВКА

Председатели: ст.н.с. I ст. Кр. Георгиев; ст.н.с. Л. Митуцова

14.00-14.20- ст.н.с. Г. Бояджиев
"Приложение на теорията на чувствителността към анализа на манипулационни роботи с допълнителни степени на свобода"

14.20-14.40 - н.с. Б. Василев, ст.н.с. Г. Велев
"Уред за термоелектрически безразрушителен контрол на състава и марката на метали и сплави"

14.40-15.00- н.с. Вл. Котев
"Достижими пространства на равнинни хибридни макро - микро роботи"


15.00-15.20 КАФЕ ПАУЗА


15.20-15.40 - инж. М. Цвеов
"Актуатори с променлива твърдост за ориентирани към човека роботи".

15.40-16.00 - инж. М. Маринов
"Разработване на установка за експериментално изследване на хистерезиса при пиезоактуатори"28 януари 2009 г. /сряда /, зала № 200

Механика на флуидите

Председател: ст.н.с. Ст. Стефанов

14.00-14.20- К. Щерев
"Разпаралелване на метода на крайните обеми за пресмятане на газови микротечения чрез метод на разделяне на областта"

14.20-14.40 - н.с. Н. Филипова, Г. Пичуров, Д. Марков
"Числено симулиране на воден поток в лабиринтен канал на капкообразовател"


14.40 -15.00 КАФЕ ПАУЗА

Биомеханика 


Председател: ст.н.с. Н. Антонова


15.00-15.20 - н.с. Е. Петрова, гл. ас. В. Маматаркова, доц. Л.Николов, ст.н.с. Ст. Стойчев
"Изследване влиянието на Са2+ И рН върху бактериалното окисление на феройони в суспендирана култура на Acidithobacillus ferrooxidans"

15.20-15.40 - н.с. М. Кирилова, ст.н.с. Ст. Стойчев,
ст.н.с. Л. Хаджиков, н.с. Д. Пашкулева, ст.н.с. В. Кавърджиков
"Експериментално изследване и математично моделиране на вискозно-еластичните свойства на човешка коремна фасция"

15.40-16.00 - н.с. Е. Николова
                  "Редуциране на размерността на динамичен модел на агресивен тумор, третиран чрез химиотерапия, имунотерапия и siRHK вливания"

16.00-16.20- И. Иванов
"Реологични и електрични свойства на кръв и тяхното моделиране"

16.20 -16.40 - ст.н.с. П. Кирязов
"Принципи за оптималност и нови концепции за ефективна рехабилитация при целенасочени движения"

 

29 януари 2009 г. /четвъртък /, зала № 200

Механика на деформируемото твърдо тяло


Председатели: ст.н.с. І ст. М. Миховски; ст.н.с. Е. Маноах

10.00-10.20- ст.н.с. І ст. М. Миховски
"Организация на обучението по безразрушителен контрол"

10.20-10.40- н.с. Й. Иванова
"Безразрушителни изследвания на материалите"

10.40-11.00 -инж. Й. Мирчев
"Характеристиките на информационния сигнал при ултразвуков контрол на дебелини с ЕМАП"

11.00-11.20- н.с. Ал. Александров
"Акустични изследвания на исторически ценни български камбани"

11.20-11.40 КАФЕ ПАУЗА

11.40-12.00 - ст.н.с. Г. Велев
"Метод и устройство за магнитно-шумово и магнитно-звуково тестване на феромагнитни материали"

12.00-12.20 - ст.н.с. А. Попов
"Ултразвуково изпитване на механични характеристики на отливки от сферографитен чугун"

12.20-12.40 - инж. Д. Димитров
"Ултразвуково изпитване на железопътни оси и колела"

12.40-13.00 - инж. Г. Телбизов
"Акустоеластичен ефект при определяне на прагови индикации за критични товари"

ОБЕДНА ПОЧИВКА

Председатели: ст.н.с. І ст. Й. Иванова;ст.н.с. М. Дачева

14.00-14.20 - ст.н.с. Р. Янков
"Сеизмичен анализ на шкаф за електронно оборудване"

14.20-14.40 - ст.н.с. Р. Янков
"Анализ на умора на заваръчен шев на колело"

14.40-15.00 - ст.н.с. Л. Парашкевова, ст.н.с. I ст. Н. Бончева
"Многостепенно моделиране на естествен (in situ) композит, съдържащ интерметална фаза"


15.00-15.20 КАФЕ ПАУЗА


15.20-15.40 - ст.н.с. В. Василев, ст.н.с. П. Джонджоров,
ст.н.с. И. Младенов
"Континуален подход при анализа на формите на въглеродни нанотръби и техните свръзки"

15.40-16.00 - ст.н.с. П. Джонджоров, ст.н.с. В. Василев,
ст.н.с. И. Младенов
"Свръзки между въглеродни нанотръби и графенов лист и между две коаксиални нанотръби"

16.00-16.20 - ст.н.с. К. Симеонова, Г. Миланова
"Теоретични изследвания на въглеродни нанотръби и нанокомпозити. Изчислителни модели и експериментални техники"

16.20-16.40 - н.с. Г. Николова, ст.н.с. I ст. Й. Иванова
"Термомеханично натоварване на напукана
би-материална конструкция"

16.40-17.00 - ст.н.с. Л. Хаджиков, ст.н.с. Д. Кулова,
акад. Я.Иванов, проф. Ю. Яновски, проф. Ю. Карнет, Ив. Иванов
"Устойчивост на „повторяемия" елемент в структурата на полимерен нанокомпозит"


ЗАКРИВАНЕ

 


Modified date:11-06-2024