Print this page

Новини

Защита на дисертационен труд


На 22 октомври 2015 г. (четвъртък), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Елица Михайлова Петрова

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор на Елица Петрова

На 22 октомври 2015 г. (четвъртък), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на асистент Елица Михайлова Петрова – докторант на самостоятелна подготовка в НСЗ „Биомеханика” (научен ръководител - доц. д-р Пламена Златева)  за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Темата на дисертационния труд е « Динамика на биоокислението на железни йони от щам Acidithiobacillus ferrooxidans JCM 3863 в хранителни среди с варираща киселинност и йонен състав », по научната специалност 01.02.07. Биомеханика, професионално направление: 4.3. Биологически науки, Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика.

 

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури ЗРАС


Последна промяна:26-06-2018