Print this page

Новини

Защита на дисертационен труд


На 15. октомври 2015 г., от 11 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен доктор на Галин Вълчев

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен «доктор» на Галин Славчев Вълчев

 

На 15. октомври 2015 г., от 11 часа в зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на Галин Славчев Вълчев (научен ръководител - проф. дн Даниел Маринов Данчев)  за присъждане на образователната и научна степен доктор. Темата на дисертационния труд е «Флуктуационно-индуцирани взаимодействия в крайно-размерни флуидни системи», професионално направление 4.5 „Математика”, научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”.

 

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури ЗРАС


Последна промяна:26-06-2018