Print this page

Новини

Защити на дисертационен труд


На 24 и 25 март 2015 г. от 15.00 ч. в зала 200 на ИМех

На 24.03.2013 г., от 15 часа в зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на Навин Кумар Кулакарни (научен ръководител - проф. дн Стефан Стефанов)  за присъждане на образователната и научна степен доктор. Тема на дисертацията „Direct Simulation Monte Carlo Application for Analysis of Isothermal Gas Flow in Microchannel Configurations”, професионално направление 4.5 „Математика”, научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури ЗРАС

 

На 25.03.2013 г., от 15 часа в зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на гл. ас. Сергей Николов Ранчев (научен консултант: доц. д-р Паруш Парушев). Тема на дисертацията: „Изследване върху биомеханиката на крачещото придвижване и приложение при синтез на крачещи апарати”, професионално направление 4.5 „Математика”, научна специалност 01.02.07 „Биомеханика”

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури ЗРАС

 

 

 


Последна промяна:26-06-2018