Print this page

Новини

Общо събрания на учените и на НС


На 29.01.2015 – четвъртък – от 11 часа в з. 200 ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените от ИМех и Научния съвет.

Уважаеми колеги,

 

На 29.01.2015 – четвъртък – от 11 часа в з. 200 ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените от ИМех и Научния съвет.

 

Дневен ред:

 

  1. Избор на представител на ИМех в Общото събрание на БАН за допълване на квотата на института.
  2. Приемане на научния отчет на ИМех за 2014. Докладва научният секретар на ИМех.
  3. Приемане на финансовия отчет на ИМех за 2014. Докладват Директорът и Гл. счетоводител.
  4. Приемане на предложения за най-добри постижения в ИМех през 2014 г. Докладва Председателят на комисията
  5. Приемане на отчета на Научния съвет на ИМех за 2014 г. Докладва Секретарят на НС
  6. Приемане на отчета на ОСУ за 2014 г. Докладва Председателят на ОСУ на ИМех.
  7. Разни

 

Подготвеният пороект – отчет за научната дейност на ИМех през 2014 ще бъде сложен на web страницата на института, „За служители“

 

Председател на ОСУ                                           доц. Л. Парашкевова

Секретар на НС                                                   доц. П. Джонджоров


Последна промяна:26-06-2018