Print this page

Новини

Защита на докторска дисертация


На 31.01.2014 г. от 15.00 часа в зала 200 на Института по механика, кандидат - маг. Петър Димитров Дойнов

Защита на дисертационен труд

 

На 31.01.2014 г. от 15.00 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе открито заседание на научното жури за провеждане на официална защита на дисертационен труд на маг. Петър Димитров Дойнов

„Приложение на методи за анализ на фрактални свойства на времеви редове към анализ на биологични сигнали”

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност  01.01.13  „Математическо моделиране и приложение на математиката в биологията“.

Научен ръководител: проф. дн Николай Витанов

Канят се всички желаещи.


Последна промяна:26-06-2018