Print this page

Новини

Защита на дисертационен труд


1.11.2013 г. от 15.00 часа в зала 200 на Института по механика - открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен доктор на инж. Михаил Цвеов.

 

 

На 1.11.2013 г. от 15.00 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе открито заседание на научното жури за провеждане на официална защита на дисертационен труд на инж. Михаил Цвеов

"Моделиране и синтез на стави с управляема податливост на роботи, взаимодействащи с човека"

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност "Роботи и манипулатори".

(Заповед № РД-09-190/15.10.2013 г. на Директора на ИМех-БАН)

Канят се всички желаещи.


Последна промяна:26-06-2018