Print this page

Новини

Общо събрание


На 29 януари /вторник / от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)  ще се проведе Общо събрание (ОС) на учените, служителите и Научния съвет на Института

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 29 януари /вторник / от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)  ще се проведе Общо събрание (ОС) на учените, служителите и Научния съвет на Института при следния дневен ред.

1. Приемане на отчета на ОС на ИМех за 2012 г.

2. Приемане на научния отчет на ИМех за 2012 г.

3. Приемане на отчети за работата на Научния съвет на ИМех за 2012 г.

4. Обсъждане и приемане на предложения за най-ярки научни и научно-приложни постижения и на номинациите във връзка с конкурса за млади учени за 2012 г.

5. Обсъждане на възможност при необходимост на учени и служители да бъдат изплащани еднократни парични помощи от собствени средства, в размер, предварително гласуван от Общото събрание на ИМех (лимит).

6. Разни.

 

Председател на Общото събрание

Е. Захариев

 


Последна промяна:26-06-2018