Print this page

Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ


На 30 януари 2012 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех) ще се проведе Общо събрание на учените и Научния съвет.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 30 януари 2012 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)  ще се проведе Общо събрание на учените и Научния съвет на института при следния дневен ред.
1. Приемане на научния отчет на ИМех за 2011 г.
2. Приемане на отчети за работата на Научния съвет и на Атестационните комисии на ИМех.
3. Обсъждане и приемане на промени в правилника на ИМех.
4. Разни.
Председател на Общото събрание Е. Захариев


Последна промяна:26-06-2018