Print this page

Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ


На 31.10.2011 г. от 10:00 часа, зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание на всички служители в Института

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 31октомври 2011 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех) ще се проведе Общо събрание на всички служители в Института при следния дневен ред.
1. Информация за финансово състояние на ИМех.
2. Обсъждане и приемане на размера на процентите за базовата организация в проектите, финансирани от външни организации.
3. Разни.

Председател на Общото събрание Е. Захариев


Последна промяна:26-06-2018