Print this page

Новини

Общо събрание на учените


Общо събрание на учените на Института по механика на 05.08.2010 г. от 14.00 ч. в зала 510
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Правилата за провеждане на конкурси за Директори на постоянните научни звена на БАН и на основание чл. 35 /4 / от Устава на БАН

С В И К В А М Е


Общо събрание на учените на Института по механика на 05.08.2010 г. от 14.00 ч. в зала 510 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Обсъждане на кандидатурата и програмата на кандидата за директор на ИМех.
2. Разни.


и.д. ДИРЕКТОР:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ УНС:

доц. д-р Е. Маноах                                                        чл. кор. Ст. Радев


Последна промяна:26-06-2018