Print this page

Йонка Петкова Иванова

Заемана длъжност: Доцент д-р

Направление: Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая: 309

Тел.: (02) 979 6445

E-mail: yonka@imbm.bas.bg

Научни степени, организация, година:

Доцент –допълнителен трудов договор, ИМех-БАН, 2014 г.

Доцент ИМех-БАН, 2010 г.

Д-р, ИМех-БАН, 2000 г., Специалност 02.01.08. ”Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”;

Магистър, инж.  ТУ-София, 1994


Области на професионален интерес (ключови думи):

 

Приложна механика, Екпериментални методи в механиката, Ултразвук, Акустични методи, Поглъщане на звук , Магнитен шум на Баркхаузен, Магнито-акустична емисия, Импулсни резонансни методи, Оценяване на физико-механични свойства на материали

 


Допълнителна инфомация

- участие в организирането на конференция NDT Days с международно участие ;

- Сертифициран специалист по безразрушителен контрол съгласно сертификационната схема ЕN 473 и ISO 9712 по методи и нива както следва: UT-III, PT-III, MT-III,

- Водене на практически упражнения при обучение по безразрушителен контрол в Център за обучение към Института по механика.

-Екзаминатор при изпити на дефектоскописти по UT, MT,PT


Избрани публикации:

 • Ivanova Y.,T.Partalin, D.Pashkuleva, Acoustic investigations of the steel samples deformation during the tensile, Rus.Journal of Nondestructive Testing 53(1):39-50 2017,IF.
 • Partalin T., Y. Ivanova, Computer Aided Modelling of Ultrasonic Surface Waves Propagation in Materials with Gradient of the Properties, in “Advanced Computing in Industrial Mathematics”, vol. 681, DOI 10.1007/978-3-319-49544-6_12, Springer International Publishing AG 2017, SJR.
 • Ivanova Y., T. Partalin, I. Georgiev, Characterisation of elastic properties of laminated composites by ultrasound and vibration, in Proceedings of International Conferences “NDT Days 2016”,year XXIV, Vol.1(187), p. 418-425, 2016, ISSN 1310-3946.
 • Datcheva, M, Iankov, R. , Natova, M. , Georgiev, I. , Georgiev, V., Ivanova, Y. , Partalin, T.  Material properties evaluation of polymer composites based on experimental data and numerical analysis, in Proceedings of International Conferences “NDT Days 2016”,year XXIV, Vol.1(187), pp. 445-447, 2016, ISSN 1310-3946.
 • Ivanova Y., V. Vassilev, P. Djondjorov, Str. Djoumaliisky, Experimental-Theoretical Approach to the Identification of Effective Sound Attenuation Panels from Recycled Materials, Bulgarian Chemical Communications, Volume 42, pp. 1–8, 2015, IF
 • Иванова Й., Вл.Петков, Т.Парталин, Aкустичнo изследванe на електрохимично нанесен хромов слой с нанодиамантен модификатор, Межд. Конференция „Дефектоскопия 2015”, В сб. Научни известия на НТСМ, год. XXІII, 2(165), 2015, 303-307 (ISSN: 1310-3946)
 • Ivanova Y., T.Partalin , Non-destructive еvaluation of the stress state in the rim of the railway wheels, In: 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2014),October 6-10, 2014, Prague, Czech Republic, E-Journal of NDT (eJNDT) (ISSN: 1435-4934; Google Scholar).
 • Иванова Й., В. Митров, Звукопоглъщане на каучукови изделия и звукоизолация с тях, Нац. Конференция „Акустика 2014” 27-28.11.2014, в сп. Акустика, год.XVI, бр.16, 98-101,2014, ISSN 1312-4897
 • Natova M., G. Kotzev, I. Ivanov, Y.Ivanova, Academy-industry research and education collaboration in the area of energy-efficient pipe insulation technology" 7th International Conference of Education, Research and Innovation, 17th-19th of November, 2014, Seville (Spain)
 • Djoumaliisky Str., Y. Ivanova, G. Kotzev, I. Borovanska, Ts.Tsolov,  Multilayered sound absorbing panels based on waste materials, The 23rd Int.Conf.”Technomer 2013” November 14-15, P2 (1-7)  (ISBN: 978-3-939382-11-9)
 • Джумалийски С., Й. Иванова, Г.  Коцев, Р. Кръстев, Й. Мирчев, Т. Радева, И. Иванов, Анализ на свойствата на технологичния отпадък от производството на топло- и  звукоизолационни продукти, Межд. Конференция „Дефектоскопия 2013”, Научни известия на НТСМ, год. XXІ, 2(139), 2013,  192-196 (ISSN: 1310-3946)
 • Парталин Т., Й. Иванова, Моделно изследване на микроструктури на въглеродни стомани чрез ултразвук и шум на Баркхаузен, Межд. Конференция „Дефектоскопия 2012”  в Научни известия на НТСМ, год. XX, 1(133), 2012, 408-412, (ISSN: 1310-3946)
 • Й. Иванова, Миховски М., А. Поволоцкая, Ал.Алексиев, Й. Мирчев, Комплексно безразрушително изследване на композитни материали „Ст.3-стомана 08Х18Н10Т”, Межд. Конференция „Дефектоскопия 2012”  в Научни известия на НТСМ, год. XX, 1(133),2012, 395-399 (ISSN:1310-3946)
 • Джумалийски Стр., Й. Иванова, И. Борованска, М. Михайлов, Многослойни звукопоглъщащи панели на основата на вторични полимерни материали Межд. Конференция „Дефектоскопия 2012”, Научни известия на НТСМ, год. XX, 1(133), 2012, 391-394, (ISSN: 1310-3946).
 • Velev, G., Ivanova, Y., Markovski, A. ET AL., Automated system for non-destructive testing of structure and stress state of metallic materials, Emerging technologies in non-destructive testing v - proceedings of the 5th conference on emerging technologies in NDT, 2012, pages 499-502
 • Ivanova Y., T.Partalin, B.Tabakova, Evaluation of Material Degradation in Steam Pipelines, 18th World Conference on Nondestructive Testing, 16-20 April 2012, Durban, South Africa, E-Journal of NDT (eJNDT) (ISSN: 1435-4934; Google Scholar)
 • Ivanova Y., T. Partalin, Comparative measurements of the stress state in a rolled carbon steel using magnetic Barkhausen noise and ultrasonic method, Russian Journal of Nondestructive Testing, 48 (2), 2012, 137-146
 • Ivanova Y, T. Partalin, B. Tabakova, Non-Destructive Ultrasonic Investigation of the Structure State of Steam Pipelines,  Russian Journal of Nondestructive Testing, 2011, Vol. 47, No. 1,. pp.57–64, (2011)
 • Ivanova Y., T. Partalin, Investigation of stress-state in rolled sheets by ultrasonic techniques, Ultragarsas (ULTRASOUND), Vol. 66, No. 1, pp.7-15, (2011).

Проекти:

 

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТРЪБИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ“ (ТЕХЕТ) “, ФИНАНСИРАН ОТ НИФ ДОГОВОР № № 6 ИФ-02-24/15.12.2012Г

БЕНЕФИЦИЕНТ:”ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ“ ООД,ЯМБОЛ, ПАРТНЬОР:ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН

ПРОЕКТ „НОВИ ТЕРМО- И ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ“ ПО ДОГОВОР BG161PO003-1.1.06-0066-C0001/07.12.2013, ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБ-НОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013

БЕНЕФИЦИЕНТ:”ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ“ ООД,ЯМБОЛ, ПАРТНЬОР:ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН

ПРОЕКТ “АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРАТА НА МЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ” ПО ДОГОВОР BG161PO0031.1.010058C0001, ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013

БЕНЕФИЦИЕНТ:“УНИТЕСТ 07“ ЕООД, ПАРТНЬОР:ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН

ПРОЕКТ:“РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ТЕРМО- И ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ (СТЕЗИ)“, ФИНАНСИРАН ОТ НИФ  ДОГОВОР № ИФ-02-44/31.05.2006Г.

 

 

Членство в научни организации:

 

Национално Научно-техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД), Национално Дружество по акустика,

BGSIAMНагради: Златна значка на НТС по машиностроене, 2008


Последна промяна:19-07-2018