Print this page

Тихомир Ванчев Тянков

Заемана длъжност доцент

Секция: Мехатроника

Стая : 430

Тел.: (02) 979 64 83

E-mail: tihomir@imbm.bas.bg

Научни степени, организация, година:

 

Доктор, Институт по Механика – БАН, 27.03.2007

Области на професионален интерес (ключови думи):

Микро и нанотехнологии, алгоритми и софтуерно управление на пиезо-задвижвани роботи, формулиране на изисквания за роботизиране на мирко и наноманипулационни процеси.

 
Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

Публикации по дисертацията

 1. Tiankov, T., D. Chakarov, M. Al-Wahab, K.Kostadinov, “Modeling and simulation of mechatronic scanning system for measurement of electro-chemical impedance”, 7th Magdeburg Days of Mechanical Engineering “Virtual Development of Products and Processes, October 1112, 2005, Magdeburg, Germany , in R. Kasper et all (Eds.) “Virtuelle Produkt- und Prozessentwicklung”, pp.70-75, ISBN 3-929 757-83-4

 2. Tiankov T., A. Shulev, N. Elian, D. Chakarov, I. Roussev, M. Al-Wahab1, K. Kostadinov, Experimental Motion Study Of The Mechatronic System For Manipulation And Processing Micro/ Nano Operations, in Nanoscience & nanotechnology, ed. by E. Balabanova and I. Dragieva, November 24-26, 2005, Sofia, HERON Press Science Series, Issue 6, 2006, ISBN 10:954-580-205-7, ISBN 13:978-954-580-205-8, pp. 256-259.

 3. Kostadinov K., R. Kasper, T. Tiankov, M. Al-Wahab, D. Chakarov, D. Gotseva,, Unified Approach For Functional Task Formulation In Domain Of Micro/Nano Handling Manipulations, in W. Menz and St. Dimov (Eds.), 4M2006 Second International conference on Multi- Material Micro Manufacture (Grenoble, 20.09.-22.09.2006), Elsevier -, pp. 255-258.

 4. Тiankov, Т., Interactive operator self-learning approach for telemanipulation control utilizing the impedance scaling, Proceedings of the 5th Baltic-Bulgarian Conference on BPBMMR, June 5-6, 2006, Varna, Bulgaria, ISBN 9984-32-227-0, pp. 83-86.

 5. Tiankov, T., Shulev, A., Gotseva, D., Roussev, I., Kostadinov, K., “Investigation of piezo actuated micro/nano manipulators by digital speckle photography and interferometry”, International Conference “Autoamtics and Informatics ‘06”, 03-06.10.2006, Sofia, Bulgaria, pp. 47-50

 6. Тянков, Т., „Роботи за микро и нано манипулации”, автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен „Доктор” към СНС „Механични технологии и транспорт” при ВАК, 27.03.2007г., София, България.

 

Публикации извън дисертацията

 1. Kostadinov, K., Ionescu, F., Hradynarsky, R., Tiankov, T., “Robot based assembly and processing micro/nano operations”, 1st International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, organized by: FP6 4M Network of Excellence, , 29.06-01.07.2005 Karlsruhe, Germany, Elsevier pp. 295-298

 2. Kostadinov, K., R. Kasper, T. Tiankov, M. Al-Wahab, D. Gotseva, „Telemanipulation Control of Mechatronic Handling Devices for Micro/Nano Operations“, 4M2007, Third International conference on Multi- Material Manufacture, 03-05.10.2007, Borovets, Bulgaria, ISBN 978-1904445-53-1, USA ISBN 978-1-4200-7004-0, pp. 241-244,

 3. Tiankov, T., Chakarov, D., Kostadinov, K., ”Synthesis and simulation of a robot for cell injection”, 6th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and prosthetics, biomechanics and mechanics, mechatronics and robotics, June 5-6, 2008, Varna, Bulgaria, pp. 82-85

 4. Тянков, Т., „Подход за управление на микроманипулационна система за роботизиране на процеса инжектиране на клетки”, 79 издание „Механика на машините” 2008г., България, ISSN 0861-9727, издателство ТУ-Варна, стр. 71-74

Проекти:

 1. ТН-1308/03 “Роботизирани системи за микро и нано манипулации” Ро-МиНа (01.07.2003-30.06.2006).

 2. FP6-500274-2 NoE 4M - Multi Material Micro Manufacturing” as a PhD student in the Institute of Mechanics core team (2004-2007) with 4M Co-ordinator - Prof. Stefan Dimov, MEC, Cardiff University (MEC), UK.

 3. DFG Проект MecHaPiCs1 “Мехатронни манипулиращи устройства за микро и нано операции” с Университета “Ото фон Гиерике” – Магдебург (01.10.2005 – 30.09.2007).

 4. DFG Проект МеcHaPiCs2 “Мехатронни манипулиращи устройства за микро и нано операции” с Университета „Ото фон Гиерике” - Магдебург

 5. FP6-2004-NMP-NI-4 Project No: IP 026622-2 HYDROMEL “Hybrid ultra-precision manufacturing process based on positional- and self-assembly for complex micro-products” (01.10.2006-30.09.2010).

 6. Проект от Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени“, дог. BG051PO001/07/3.3-02/55/17.06.2008 г. Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката”.

 7. Проект, финансиран от Националния иновационен фонд на тема “Разработване на алгоритми и компютъризирана система за тримерно оптично сканиране на нано, микро и макро-обекти”.
 8. Научно-изследователски проект с   вх.№ TK01/0532, на тема:”Специализирани мехатронни Системи за Микро и Нано Технологии (СпеСи-МиНТ)”, определен за финансиране въз основа на конкурс, проведен от Фонд „Научни изследвания” с наименование „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” („ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) – 2008.

Членство в научни организации:

 • Член към секция “Роботика и Автоматизация” - САЩ (IEEE-SocietyRobotics and Automation” -USA).

Награди:

Грамота – Втора награда за научно-приложно постижение в Конкурса за млади учени на отчетна сесия 2005.

Грамота – за успешно завършване на докторантурата в срок и за убедителното му представяне на отчетната научна сесия 2006.

Първа награда за научно-приложната разработак „Роботи за микро и нано манипулации”, представена на конкурса за млади учени на отчетната сесия 2007.

Сертификат за успешно издържан курс на обучение „Програмируеми логически контролери SIMATIC S7 12-25.03.2006г., Кеселсдорф, Германия.

Diploma for participation in DTU-4M summer school 2007 “Micro mechanical system design and manufacture”.

 


Последна промяна:29-02-2016