Print this page

Тема 2

АНАЛИТИЧНО И ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ В МЕХАНИКА НА ДЕФОРМИРУЕМОТО ТВЪРДО ТЯЛОТемата обхваща задачи, свързани с математическото моделиране на спрегнати процеси в еднофазни нееднородни и многофазни среди; моделиране на нелинейни динамични явления в конструкции от композитни и интелигентни материали; моделиране, числени симулации и изследвания с приложения в промишлеността, медицината, енергетиката, фармацията, околната среда и транспорта.Изследователи: проф. д-р Е. Маноах (координатор), проф. д-р М. Дачева, проф. д-р Д. Карагьозова, проф. д-р Р. Янков, проф. д-р П. Динева, доц. д-р С. Чернева, доц. д-р А. Янакиева, ас. С. Донева, ас. Г. Чалъкова, инж. Ал. АлексиевСътрудници: чл. кор. Ангел Балтов (ИМех-БАН), гл. ас. д-р E. Койчев (ИМех-БАН), проф. дхн Д. Стойчев (ИФХ-БАН), проф. д-р М. Йорданов (ТУ-Сливен), проф. Л. Андреева (МУ- София), доц. В. Петрунов (МУ- София), доц. В. Петров (МУ- София), Dr. Lars Roechter (RUB, Germany), Prof. S. Diebels (Saarland University, Germany)


Последна промяна:02-04-2021