Print this page

Тема 1

Разработване на математически флуидни модели за изследване на проблеми на новите материали и Космоса, на здравето, на модерните производства на екологията и околната среда.Ръководител: проф. д-р Соня Табакова

служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

проф. д-р Соня Стоянова Табакова

423

979 6476

stabakova@imbm.bas.bg

Асоц. член - чл. кор.проф. дмн Стефан Петров Радев

327

979 6457

stradev@imbm.bas.bg

доц. д-р Данчи Христова Кулова-Ненова

336

979 6435

dantchi@imbm.bas.bg

доц. д-р Поля Стойкова Добрева

224

979 6433

polya2006@yahoo.com

доц. д-р Нина Филипова Филипова

324

979 6454

philipova@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Светла Петрова Миладинова-Маринова

226

979 6435

svetla@imbm.bas.bg

доц. дтн Радко Петков

224

979 6433

rpetkov@imbm.bas.bg

доц. д-р Олга Николова Ничева-Милева 224 979 6433 olgani@imbm.bas.bg
доц. д-р Мила Чиликова-Любомирова 224 979 6433 milach@imbm.bas.bg

Асоц. член - доц. д-р Моньо Донев Карталев

224

979 6433

m_kartalev@yahoo.com

Асоц. член - гл. ас. Георги Симеонов Василев 328 979 6454 gsimeonov48@yahoo.co.uk

 

Задачата включва изследвания в следните области на механиката на флуидите:

1. Изучаване на динамиката, устойчивостта и топлопреноса в капилярни струи, течни

филми и капки, на термо- и концентрационно- капилярната неустойчивост на еднослойни

и двуслойни системи от вискозни течности и бинарни смеси:

2. Изследване на магнитохидродинамичната и електро-хидродинамичната неустойчи-

вост на магнити и диелектрични течности;

3. Прилагане на хидродинамичен подход за моделирането на процеси в околоземното

космическо пространство (атмосфера, йоносфера и магнитосфера) и на взаимо-

действието между слънчевия вятър и комети или немагнитни планети;

4. Разработване на вграден капкообразовател на капкова напоителна система на базата

на числено симулиране, математическо моделиране и оптимизация:

5. Числено и аналитично изследване на течения на биофлуиди с приложение към

медицината;

6. Числено моделиране на подхранването на подземни води;

 

7. Моделно изследване на замърсяването на подземните води по течението на реки и

моделиране на движението на замърсени подземни води в речни тераси;


8. Контрол и мониторинг на въздействията при естествените и повлияните от човешката

дейност и климатичните изменения водни системи.


Последна промяна:12-12-2023