Print this page

Страшимир Любенов Джумалийски

Страшимир Любенов Джумалийски

Институт по механика

Направление: Физико-Химична Механика

Тел:. (02) 979 6409

E-mail: str_djum@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

доктор, Институт по металознание, 1991

ст.н.с.II ст., Институт по металознание,1998

Области на професионален интерес (ключови думи):

преработване на пластмаси; полимерни пени и композити: получаване, структура и свойства; модифициране; рециклиране

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

 • S. Djoumaliisky, R. Benavente, G. Kotzev, V. Vulchev, E. Krusteva, R. Krastev, Conductive Composites Based on Metallocene Isotactic Polypropylene: Preparation and Properties, Macromol. Symposia, 2011 (in print). ISSN:1022 (IF=0.913)

 • G. Kotzev, G., Vulchev V., Djoumaliisky S., Natova M., Krastev R., Electroconductivity and mechanical properties of melt compounded PP/carbon black composites, Nanoscience & Nanotechnology 2011, vol. 11 (in print). ISSN:1313-8995

 • И. Борованска, С. Джумалийски, Г. Коцев, Звукопоглъщане на разпенени полимерни смеси от вторични полимери, модифицирани с ЕПДМ, Научни изв. на НТСМ, Сборник XXV Бълг. Конф. с межд. участие „Дни на безразрушителния контрол 2011", год. XIX, № 1 (121), 2011, 295-299. ISSN: 1310-3946

 • S. Djoumaliisky, M. L. Cerrada, T. Dobreva, P. Zipper. Development of β and α isotactic polypropylene polymorphs in injection molded structural foams. Chemical Papers, 2010, vol. 64 (2), 246-254. ISSN: 0366-6352 (IF=0.791)

 • E. Krusteva, S. Djoumaliisky, R. Benavente, M.L.Cerrada, G. Kotzev, E. Pérez, J.M. Pereña, T. Dobreva, Rheological properties of metallocene based-polypropylene nanocomposites, Nanoscience & Nanotechnology, 2010, vol. 10, pp 193-196. ISSN: 1313-8995

 • E. Ivanov, R. Kotsilkova, E. Krusteva, S. Djoumaliisky, R. Krastev, St. Djunova, Effects of maleic anhydride on the rheological, mechanical and thermal properties of polypropylene/MWCNT composites, Nanoscience & Nanotechnology, 2010, vol. 10, 34-37. ISSN: 1313-8995

 • S. Djoumaliisky, R. Benavente, M. L. Cerrada, G. Kotzev, M. Natova, J. M. Pereña, E. Pérez, T. Dobreva. Characterization of carbon black filled nanocomposites based on metallocene i-PP, Nanoscience & Nanotechnology 2009, vol. 9, 168-171. ISSN: 1313-8995

 • G. Kotzev, S. Djoumaliisky, M. Natova, T. Dobreva, R. Krastev. Mechanical properties and heat resistance of foamed polypropylene/carbon black nanocomposites, Nanoscience & Nanotechnology 2009, vol. 9, 172- 175. ISSN: 1313-8995

 • E. Ivanov, E. Krusteva, S. Djoumaliisky, R. Kotsilkova, R. Krastev, D. Duraccio, C. Silvestre, F. Cimmino, Effects of processing on rheology and structure of PP/carbon nanotube composites, Nanoscience & Nanotechnology, 2008, vol. 8, 89-92. ISBN: 978-954-322-286-5.

 • S. Djoumaliisky, G. Kotzev, E. Krusteva, M. Iliev, M. Krasteva, Preparation and rheological behaviour of PP/carbon black nanocomposites, Nanoscience & Nanotechnology, 2008, vol. 8, 101-104. ISBN: 978-954-322-286-5.

 • Й. Курийков, С. Джумалийски, Влияние на влагосъдържанието при вибрационно заваряване на изделия полиамидни композити, 23-а Нац. конференция с международно участие "Дефектоскопия", 10-14 юни, 2008, Научни известия на НТС, год. XV, бр. 2, с. 424-430. ISSN: 1310-3946

 • G. Kotzev, S. Djoumaliisky, M. Krasteva, M. Iliev, E. Perez, M.L. Cerrada, Effect of sample configuration on the morphology of foamed LDPE/PP blends injection molded by gas counterpessure process, Macromol. Mater. Eng. 2007, vol. 292 (6), 769-779. ISSN: 1438-7492 (IF = 1,925)

 • Й. Курийков, С. Джумалийски, Методи за контрол на качеството на вибрационно заварени изделия от технически пластмаси, 22-а Нац. конференция с международно участие "Дефектоскопия", 11-13 юни, 2007, Научни известия на НТС, год. XIV, бр. 3, с. 432-437. ISSN: 1310-3946

 • S. Djoumaliisky, G. Kotzev, Recycling of unsorted polymer wastes by compatibilizing agent, Proceedings of the 11th International Conference on the Mechanical and Technology of Composite Material, Sofia, 2006, 204-209.

 • С. Джумалийски, Комплексно изследване на структурата на изделия от пенопласти, получени чрез леене под налягане, 21-а Нац. конференция с международно участие "Дефектоскопия", 12-14 юни, 2006, Научни известия на НТС, год. XIII, бр. 3, с. 246-251. ISSN: 1310-3946

 • S. Djoumaliisky, M. Stephan, S. Grosse, Real-time detection of gas bubbles in flowing gas-charged polymer melts, 20th Conference on Non-Destructive Testing, June 13-15, 2005, Sozopol, Bulgaria, Proceeding, 324-329. ISSN: 1310-3946.

 • G. Кotzev, M. Iliev, M.L. Cerada, M. Krasteva, E. Perez, S. Djoumaliisky, Studies of nano and micro scale structure formed in foamed polyolefin blends injection molded by gas-counter pressure process, Nanoscience & Nanotechnology, 2005, 5, 46-50. ISBN: 978-954-322-286-5.

 • S. Djoumaliisky, P. Zipper, Modification of recycled polymer blends with activated natural zeolite, Macromol. Symp, 2004, vol. 217, 391-400. ISSN:1022 (IF=0.913)

 • S. Djoumaliisky, P. Zipper, Wide-angle X-ray studies on foamed polyolefin blends injection-molded by gas-counter pressure process, J. of UChTM, 2003, vol. 38 (1), 347-352. ISSN:1311-7629

 • P. Zipper, S. Djoumaliisky, Site-resolved wide-angle X-ray scattering studies on structural PP -foams injection-molded by the low-pressure process, J. Macromol. Sci. Part B-Physics, 2002, vol. B41, 725-743. ISSN: 0022-2348 (IF=0.837)

 • S. Djoumaliisky, D. Christova, I. Petrov, N. Touleshkov, E. Nedkov, Flow behaviour of gas-containing LDPE/i-PP melts, Macromol. Symp. 2002, vol. 181, 493-499. ISSN:1022 (IF=0.913)

 • P. Zipper, S. Djoumaliisky, Site-resolved X-ray scattering studies, II The morphology in injection-molded PP foams, Macromol. Symp. 2002, vol. 181, 421- 426. ISSN:1022 (IF=0.913)

G. Kotzev, S. Djoumaliisky, N. Touleshkov, Investigation on blowing agent system based on sodium bicarbonate, J. of UChTM, 2002, vol. 37(1), 141-150. ISSN:1311-7629

 

Проекти:

 • Проект тематичен конкурс: ДТК02/7 (2010-2013) "Рециклиране на смесени пластмасови отпадъци от бита", финансиран от фонд „Научни изследвания" МОН. - координатор

 • Проект тематичен конкурс: ДО-02-202 (2009-2012) " Полипропиленови нанокомпозити: получаване, структурно охарактеризиране, термомеханично поведение и приложение", финансиран от фонд „Научни изследвания" МОН - участник

 • Двустранно академично сътрудничество БАН - ICTP, CSIC, проект: "Разпенени нанокомпозити на основата на металоцени полиолефини: структурно охарактеризиране и термомеханично поведение" (2008-2009) - координатор

 • COST № D15/0018/00, проект: "Взаимодействия на микротвърди повърхности: повърхностно модифицирани зеолити и омрежващи агенти за подобряване свойствата на полимерни смеси" (2001-2005) - участник

 • Гост-изследовател в Институт по химия, Университет Грац (проф. П. Циппер, 2000-2001, 6 месеца.) проект: "Рентгеноструктурен анализ на ПП/пени, получени по метода за леене с противоналягане"

 • Гост-изследовател в Институт по полимери, Дрезден (проф. М. Щефан, 2003-2004, 6 месеца.) проект: "Откриване на нехомогенности в полимерни стопилки в реално време. Мониторинг при екструдиране на пенопласти с микрифотометрични сензори "

 • Гост-изследовател в Институт по полимери, Дрезден (д-р Б. Кречмар, 2011, 3 месеца.) проект: "Изследване ефективността на екструзионна глава за смесване и хомогенизиране на полимери с пълнители посредством вибрации"

 

Членство в научни организации: HTC

 

Награди: Изобретение на месеца на ИНРА, февруари 1986

Златен медал, 42 Международен пловдивски панаир, 1986

Лична страница

 


Последна промяна:16-02-2012