Print this page

Механика на деформируемото твърдо тяло

 

Учените от направлението провеждат теоретични и експериментални изследвания в следните области:
- Динамика, устойчивост и равновесие на конструкции в условията на големи деформации и нееластични свойства на материала
- Разпространение на вълни в анизотропни среди, съдържащи пукнатини, включения и слоеве
- Динамично взаимодействие между конструкция и флуид
- Контактни и спрегнати задачи в термоеластичността и пластичността
- Промяна на структурата и разрушение на метали при пластично формоване
- Земна механика
- Математическо моделиране на многофункционални и композитни материали
- Числено моделиране на светлинно разсейване и поляризация от микрочастици
- Методи за откриване на дефекти
- Безразрушително изследване на материали и конструкции, основано на лазерно-оптични, ултразвукови, електромагнитни и акустико-емисионни методи

Служители

Стая

Тел (+359 2)

E-mail

проф. д-р Емил Самуил Маноах (ръководител) 204 979 6426

e.manoach@imbm.bas.bg

проф. д-р Румен Златев Янков 301 979 6437

iankovr@yahoo.com

проф. д-р Васил Митев Василев 424 979 6478

vasilvas@imbm.bas.bg

проф. д-р Мария Димитрова Дачева 334 979 6751

datcheva@imbm.bas.bg

доц. д-р Йонка Петкова Иванова

309

979 6445

yonka@imbm.bas.bg

доц. д-р Гергана Николова Николова

322 979 6452 gery@imbm.bas.bg

доц. д-р Никола Младенов Николов

323

979 6453

n.nikolov@imbm.bas.bg

доц. д-р Светослав Николов 406 979 6466

sv.nikolov@imbm.bas.bg

доц. д-р Десислава Любенова Пашкулева-секретар 305 979 6451

dessip@imbm.bas.bg

доц. д-р Георги Иванов Стоилов

403

979 6462

gstoilov@imbm.bas.bg

доц. д-р Събина Чавдарова Чернева 334 979 6751

sabina@imbm.bas.bg

доц. д-р Ана Янакиева Янакиева 307 979 6442

aniyanakieva@imbm.bas.bg

ас. Александър Радославов Алексиев

309

979 6445

nntdd@imbm.bas.bg

гл.ас. д-р Русислава Стефанова Захариева-Георгиева 303 979 6438

rusislava@imbm.bas.bg

ас. д-р Татяна Симеонова

514 979 6716 tsimeonova@imbm.bas.bg

доц. д-р Йордан Николаев Мирчев

114

979 6114

mirchev@imbm.bas.bg

гл.ас. д-р Борис Велев

321 979 6477 b.velev@imbm.bas.bg

ас. Гергана Чалъкова

301 979 6437 chalakovag@gmail.com

ас. Симона Донева

105 979 6701 simona_doneva@mail.bg

Ивелина Цветанова Маринова

309

979 6445

nntdd@imbm.bas.bg

Почетни членове

чл. кор. дтн Ангел Иванов Балтов 306 979 6441

anguelbaltov@gmail.com

проф. дтн Младен Георгиев

Асоциирани членове

проф. дтн Николина Янакиева Бончева

301

979 6437

boncheva@imbm.bas.bg
проф. дн Йорданка Александрова Иванова 325 979 6455

ivanova@imbm.bas.bg

проф. дн Васил Иванов Кавърджиков

305 979 6451 kavarj@imbm.bas.bg
проф. д-р Дора Диманова Карагьозова
428 979 6482

d.karagiozova@imbm.bas.bg

проф. д-р Петя Симеонова Динева

432 979 6485 petia@imbm.bas.bg

проф. д-р Петър Апостолов Джонджоров

220 979 6478 padjon@imbm.bas.bg
доц. д-р Роберт Флави Казанджиев 47 979 2006

robert@imbm.bas.bg

доц. д-р Людмила Парашкевова

322 979 6452 lusy@imbm.bas.bg

доц. д-р Никола Константинов Петров

426

979 6480

nikolapetrov@imbm.bas.bg

доц. д-р Катя Маринова Симеонова 420 979 6460

katyas@bas.bg

Докторанти

Жан Желев

334 9796751 zhelev.zhan@gmail.com

 
 


Последна промяна:10-02-2023