Print this page

Александър Попов

Заемана длъжност:

Доцент

Секция:Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая: 321

Тел.: (02) 979 64 77

E-mail: alpopov@abv.bg

Научни степени, организация, година:

 

 

Институт по механика - БАН

Научен сътрудник по безразрушително изпитване

1988, Научен сътрудник - III

1990, Научен сътрудник - II,

1992, Научен сътрудник - I,

2002, Старши научен сътрудник – II.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Апаратура и технологии за безразрушително изпитване, корозия, материалознание, приложна механика, приложна математика, вероятности, статистика.


Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

 

2012 год.


1.Popov, A.P. Inverse kinematic problems in ultrasonic testing. Machine Designр In: Proceeding of University of Novi Sad, 4 (2), 2012, 75-78 (ISSN: 1821-1259).

2.Popov, A.P. , Testing of  layer media by ultrasonic, Ултразвуково изпитване на слоести среди, IX International Congress „Machinery, Technology,  Materials“, 19-21 september 2012, Varna, Bulgaria, 1, 2012, 93-94 (ISSN: 1310-3946).

 

2013 год.


1.Попов Ал., Безразрушително оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави

/ МОНОГРАФИЯ /, Изд. И-т по механика-БАН, поредеца МЕХАНИКА, януари 2013 (ISSN 1314-3034).

2.Popov Al., Non-parametric model of Holl – Petch relationship for chromium steel,  10th International Congress „Machinery, Technology,  Materials“, 18-20 september 2012, Varna, Bulgaria, 1, 2012, 100-102 (ISSN: 1310-3946).

3.Popov A.P., V.Kavardjikov., D.Pashkuleva, Non-destructive evaluation of the yield stress for low carbon steel by ultrasound measurements, Russian Journal of  NDT, Vol.49, No 6, pp 328-333, ISSN 1061-8309,  www.springerlink.com, Digital Object Identifier (DOI) 10.1134/S1061830913060077.

4.Popov Al., Strength condition for screw joint with crack , 12th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 23-26 September 2013, HIS “Fr.J.-Curie”, Varna, Bulgaria  ( под печат ).

5.Попов Ал., Определяне на чуктвителност при ултразвуково изпитване на отливки от сферографитен чугун, XX Национална леярска конференция с международно участие, 18-19.04.2013, Ловеч, Научни известия на НТСМ, год.XXI, брой 1(138), с.9-10, (ISSN 1310 3946).

6.Попов Ал., Ултразвуково измерване на дебелини на стени на петролни резервоари, Национална конференция „Акустика 2013“, 29-30.11.2013, ТУ – София, Научни известия на НТСМ /под печат/, (ISSN 1310 3946).

 

2014 год


1.Popov A., NDT of yield stress for elements in steel construction, Machine Design, Vol.6(2014)No1, p.11-14, ISSN 1821-1259, University of Novi Sad, Serbia.

2.Popov Al., Probability stress condition in machine elements, Congress “Machines, Technologies, Materials”, Year VIII, No9, 2014, p.24-25, ISSN 1313-0226.

3.Попов Ал., Асимтотична теория на екстремалните статистики и ултразвукова дебелометрия на резервоари„Акустика 2014“, 28-29.11.2013, ТУ – София, Научни известия на НТСМ /под печат/, (ISSN 1310 3946).

4.Popov A.,  Deterministically-Probabilistic approach for determining the elasticity modules of steels, Theoretical and Applied Mechanics, Institute of  Mechanics – BAS, September 2014.

 

2015 год


1.Popov, Al., V. Kavardzhikov, D. Pashkouleva. Non-destructive evaluation of the ultimate tensile strength for low carbon steel by ultrasound measurements. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, vol. 68, 2015, No 4, 513-520 (ISSN: 1310-1331, IF 0.284)

2.Popov, Al., G. Klitcheva. Deterministically-Probabilistic approach for determining the elsdcity modules of steels. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 45, 2015, No. 1, 99–106 (ISSN: 0861-6663)

3.Попов, Ал. Макрофотография и визуален инспекция на заварени съединения. сб. доклади от Международна конференция „Дефектоскопия 2015”, Научни известия на НТСМ, год. XXIIІ, 2015, 2(165), 422-424 (ISSN: 1310-3946)

4.Попов, Ал. Ултразвуково изпитване за оценяване на механични свойства на отливки от сферографитен чугун. Научни известия на НТСМ, год. XXIIІ, 2015, 3(166), 40-43 (ISSN: 1310-3946)

5.Popov, Al., Bousinesq’s problam in theiry of elasticity and ultrasonic. Scientific Proceedings XII International congress Machines, Technologies, Materials 2015, год. XXIIІ, 2015, 21(184), 114-116 (ISSN: 1310-3946)

6.Попов, Ал. Вероятностни методи при оценка на механични свойства на желязовъглеродни сплави / МОНОГРАФИЯ /, Поредица „Приложна Математика и Механика”, том 6, Институт по механика - БАН, София, 2015. (ISSN: 1314-3034)

 

2016 год


1.Попов Ал., Граница на умора за нисковъглеродни стомани. Подход на мезониво, “Дни на безразрушителния контрол  2016”, XXVX Международна конференция “Дефектоскопия’2016” , Научни известия на НТСМ, ISSN 1310-3946, 10-15 юни 2016, Созопол, с. 289 – 291.

2.Добрев Г., Ал.Попов, Оценяване на граница на умора за алуминиеви отливки чрез ултразвук, XIII Международен научен конгрес, лятна сесия, „Машини, технологии, материали“, Електронно списание МТМ на НТС по Машиностроене, ISSN 1313-0226, 14-17.09.2016, Варна, България, том 2, с. 46 – 48.

 

Членство в научни организации:

ННТД
по Дефектоскопия, България
Съюз на математиците в България

Лекции:

1
. Технически Университет – София, Отделение за Следдипломна квалификация, Лекции: Ултразвуково изпитване, Магнитопрахово изпитване, Вихровотоково изпитване
2.
Нов Български Университет - София, Магистърска програмаБезопастност и Надежност”, Лекции: Теория на вероятностите, Планиране на експеримента, Статистическа обработка и анализ на експериментални данни


Последна промяна:19-07-2018