Print this page

Механика на деформируемото твърдо тяло

 

Учените от направлението провеждат теоретични и експериментални изследвания в следните области:
- Динамика, устойчивост и равновесие на конструкции в условията на големи деформации и нееластични свойства на материала
- Разпространение на вълни в анизотропни среди, съдържащи пукнатини, включения и слоеве
- Динамично взаимодействие между конструкция и флуид
- Контактни и спрегнати задачи в термоеластичността и пластичността
- Промяна на структурата и разрушение на метали при пластично формоване
- Земна механика
- Математическо моделиране на многофункционални и композитни материали
- Числено моделиране на светлинно разсейване и поляризация от микрочастици
- Методи за откриване на дефекти
- Безразрушително изследване на материали и конструкции, основано на лазерно-оптични, ултразвукови, електромагнитни и акустико-емисионни методи

Служители

Стая

Телефон

+3592 979

E-mail

Ръководител

доц. д-р инж. Ана Янакиева Янакиева

 

307 6442

aniyanakieva@imbm.bas.bg

Професори

проф. д-р Емил Самуил Маноах

 

204 6426 e.manoach@imbm.bas.bg

проф. д-р Румен Златев Янков

 

301 6437

iankovr@yahoo.com

проф. д-р Мария Димитрова Дачева

 

334 6751 datcheva@imbm.bas.bg

проф.д.н. Васил Иванов Кавърджиков

 

305 6451 kavarj@imbm.bas.bg

проф. д-р Васил Митев Василев

 

424 6478

vasilvas@imbm.bas.bg

проф. д-р Дора Диманова Карагьозова

 

428 6482 d.karagiozova@imbm.bas.bg

проф. д-р Петя Симеонова Динева

 

432 6485 petia@imbm.bas.bg

Доценти

доц. д-р Йонка Петкова Иванова


309

6445

yonka@imbm.bas.bg

доц. д-р Гергана Николова Николова

 

322 6452

gery@imbm.bas.bg

доц. д-р Никола Младенов Николов


323

6453

n.nikolov@imbm.bas.bg

доц. д-р Светослав Николов

 

406 6466

sv.nikolov@imbm.bas.bg

доц. д-р Десислава Любенова Пашкулева

(секретар)

 

305 6451

dessip@imbm.bas.bg

доц. д-р Георги Иванов Стоилов


403

6462

gstoilov@imbm.bas.bg

доц. д-р Събина Чавдарова Чернева

 

334 6751 sabina@imbm.bas.bg

доц. д-р Йордан Николаев Мирчев

 

114 6114 mirchev@imbm.bas.bg

Гл. асистенти

гл. ас. д-р Татяна Симеонова

 

514 6716 tsimeonova@imbm.bas.bg

гл.ас. Борис Велев

 

321 6477 b.velev@imbm.bas.bg

гл.ас. д-р инж. Симона Донева

 

105 6701 simona_doneva@mail.bg

гл.ас. д-р Русислава Захариева- Георгиева

303 6438 rusislava@imbm.bas.bg

Асистенти

ас. Гергана Чалъкова

 

301 6437

chalakovag@imbm.bas.bg

Специалисти

инж. Александър Радославов Алексиев

 

309 6445 nntdd@imbm.bas.bg

инж. Цветомир Борисов

 

309 ts.borisov07@imbm.bas.bg

Лаборанти

Ивелина Цветанова Маринова


309

6445

nntdd@imbm.bas.bg

Почетни членове

чл. кор. дтн Ангел Иванов Балтов 306 6441

anguelbaltov@gmail.com

 

Асоциирани членове

проф. дтн Николина Янакиева Бончева


301

6437

boncheva@imbm.bas.bg

проф. дн Йорданка Александрова Иванова

 

325 6455

ivanova@imbm.bas.bg

проф. д-р Петър Апостолов Джонджоров

 

220 6478

padjon@imbm.bas.bg

доц. д-р Роберт Флави Казанджиев

 

47 2006

robert@imbm.bas.bg

доц. д-р Людмила Парашкевова

 

322 6452

lusy@imbm.bas.bg

доц. д-р Никола Константинов Петров


426

6480

nikolapetrov@imbm.bas.bg

доц. д-р Катя Маринова Симеонова

 

420

katyas@bas.bg

Докторанти

Жан Желев

 

334 6751

zhelev.zhan@gmail.com


Последна промяна:15-04-2024