Print this page

Джихан Менсеидов

 


Име: Джихан Менсеидов

 

Заемана длъжност: Главен асистент, д-р

Направление: Механика на флуидите

 

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая №429, Бл. 4:

Тел: +359 8988 21 451

E-mail: menseidov@imbm.bas.bg, cihan@abv.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Доктор – „Третиране на опасни отпадъци от транспорта – излезли от употреба автомобилни гуми“ , РУ „Ангел Кънчев“ -Русе, 2017

Магистър – Електроника, РУ „Ангел Кънчев“ -Русе, 2012

Бакалавър (инженер)- Електроника, РУ „Ангел Кънчев“ -Русе, 2011

Области на професионален интерес (ключови думи):

Пиролиза, Фотоволтаици, Възобновяеми източници на енергия, Global Warming, IоT, 3D printing

 

 

 


Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

 


  • М.Филипова, И.Желева, Дж. Менсеидов, Т.Димитров Правна регламентация за третирането на излезли от употреба гуми от транспорта , Научни трудове на РУ „А.Кънчев“ 2014, том 53, серия 1.2.,с.317—321

  • D. Menseidov, Problems in the pyrolysis of the discarded tires, HD-45-STUD, 2015, Huneduara, Romania

  • Менсеидов Дж., М. Филипова, И. Желева, Пиролизата като съвременен метод за третиране на излезли от употреба автомобилни гуми, Научни трудове на РУ „А.Кънчев“2015, том 54, серия 1.2.,с.344—349.

  • M.Filipova :M, Iv. Zheleva, T. Dimitrov. Dj. Menseidov, Analysis of transport waste in Bulgaria, ECOLOGICA, 2016, vol.23, ( 81), p.82- 88

  • Дж. Менсеидов Микропроцесорен модул за следене скоростта и нивото на нагряване на пиролизен тигел, Научни трудове на РУ „А.Кънчев“ 2016, SAT-2.209-1EEP-09, том 55, серия 1.2.,с.238—243.

  • Иванка Желева, Маргарита Филипова, Джихан Менсеидов АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПИРОЛИЗНА СТАНЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ Научни трудове на РУ „А.Кънчев“2017 (приета за печат)

  • Иванка Желева, Иван Георгиев, Джихан Менсеидов, Маргарита Филипова МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗА НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ Научни трудове на РУ „А.Кънчев“2017,

 

 

Проекти:


Членство в научни организации:

Награди:

Като студент участвах в състезание по международен проект: „Energy2Be“ 2011 за възобновяеми енергийни източници и се класирах на I-во място за България.

Лична страница:


Последна промяна:14-06-2020