Print this page

Проекти

Тема на проекта

Гл. координатор

Рег. №/ Акроним

Име, институт, страна

Финансирани от: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Съкоординатор от БАН,

брой участници в екипа

Hybrid ultra-precision manufacturing process based on positional and self-assembly for complex micro products

026622 / HYDROMEL

FP6-2004-NMP-NI-4

Срок: 4 год.

Начало: Окт. 2006

Total budjet: 13 500 000 €

BG: 447 000 €

Dr. Alexander Steinecker,

Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA (CSEM), Switzerland

Проф. д-р Костадин Костадинов

Институт по механика - БАН

(26 участника)

Общо: 23 научно-изследователски организации и фирми от Швейцария, Германия, Франция, Италия, Австрия, Великобритания, Финландия, Ирландия, България.

Virtual Embodiment and Robotic Re-Embodiment

Grant agreement ID: 257695 VERE

Start date: 1 June 2010

End date: 31 December 2015

Funded under: FP7-ICT

Overall budget: € 12 429 481

BG € 440 000

Prof. Mel Slater, Universitat de Barcelona, Spain

Доц. д-р Иванка Венева

Институт по механика - БАН

(17 участника)

Общо: 14 научно-изследователски организации от Испания, Швейцария, Германия, Франция, Италия, Австрия, Великобритания, Израел, Португалия, България.

Biomedical Robotics and Applications

Grant agreement ID: 612641 BioRA

Start date: 1 January 2014

End date: 31 December 2017 FP7-PEOPLE-2013-IRSES - Marie Curie Action "International Research Staff Exchange Scheme"

Overall budget: EUR 445 200

BG: EUR 54 000

UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE, United Kingdom

Проф. д-р Костадин Костадинов

Доц. д-р Владимир Котев

Институт по механика – БАН

(12 участника)

Общо: 4научно-изследователски организации от Германия, Великобритания, Финландия, България

Micro/Nano Robotics for Single Cancer Cells

Project ID: 734174MNR4S Cell

From 2017-01-01 to 2020-12-31

Funding scheme:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Total cost: EUR 1 755 000

BG:EUR 81900

THE UNIVERSITY OF WARWICK, United Kingdom

Проф. д-р Костадин Костадинов

Институт по механика – БАН

(12 участника)

Общо: 12 научно-изследователски организации от Швейцария, Германия, Великобритания, Дания, България, Китай.

Formation flight for in-Air Launcher 1st stage Capturing demonstration

Project ID: H2020-SPACE-2018/821953

Acronym: FALCon

Call/Topic: Access to space

Type of action: Research and Innovation action

From 2019-03-01 to 2021-03-01

Total cost: 2 599 226 EUR

BG: 100 000 EUR

DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV, Germany

Доц. д-р Валентин Пенев

Институт по механика – БАН

(9 участника)

Общо: 7научно-изследователски организации от Германия, Белгия, Испания, Австрия, България, Румъния.

Cost Action OC-2016-1-20786 Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions

From 2017- to 2021

Total cost: 320000 EUR

Chair of the Action: Dr. Jan VENEMAN, Spain

Доц. д-р Иванка Венева

Институт по механика - БАН

EUCogII - 2nd European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics

ID: 1656

7th Research Framework Programme,

(Feb. 2009 - Jan. 2012),

Funding: € 1 908 337

Academic Coordination: Dr. Vincent C. Müller

Доц. д-р Иванка Венева

Институт по механика - БАН

EUCogIII - 3rd European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics

ID: 1656

7th Research Framework Programme,

(Feb. 2013 - Jan. 2014),

Funding: € 1 996 165

Academic Coordination: Dr. Vincent C. Müller

Доц. д-р Иванка Венева

Институт по механика - БАН

 

 

Тема на проекта

Ръководител

Рег. №/ Акроним

Име, длъжност

Финансирани от:

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Брой участници в екипа

Договор ФНИ ДН 07/9/2016 г. - AWERON „Носими роботи /ортези от ново поколение/ за естествено и безопасно физическо взаимодействие с човека“ от 2016 г. до 2019 г.

Ръководител: доц. д-р Иванка Венева

Брой участници: 10

Договор ФНИ Б 02/251/2014 г. „Клинично изследване на износването на нови циркониеви дентални керамики чрез лазерно-оптични технологии от 2014 г. до 2018 г.

Ръководител: доц. д-р Илия Русев

Брой участници: 5

Договор № ТК 171/08 СпеСи-МиНТ „Специализирани мехатронни системи за микро и нанотехнологиите“ от 2008 г. до 2011 г.

Ръководител: проф. д-р Костадин Костадинов

Брой участници: 16

Договор № ТН1505/05 “Синтез и анализ на роботизирани средства за спасителни операции” от 2005 г. - до 2009 г.

Ръководител: доц. д-р Детелина Игнатова

Брой участници: 10

Проект за съвместни научни изследвания в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския Фонд за Научни Изследвания (FWO). „Development of New Types of Active Orthoses with Compliant Actuators“. Партньор: Vrije Universiteit Brussel, Брюксел, Белгия. от 2013 до 2015 г.

Ръководител: доц. д-р Иванка Венева

Брой участници: 3

 

 

Тема на проекта

Гл. координатор

Рег. №/ Акроним

Име, предприятие

Финансирани от:

НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Съкоординатор от ИМех-БАН,

брой участници в екипа

Интелигентна приставка за мониторинг на уреди и апарати за Интернет на Нещата

Договор № 08ИФ-02-5 от 11.12.2017 г. – ИНСМАРТ

2017 г. – 2019 г.

Владимир Ставров, AMG Technology, гр. Ботевград

Доц. д-р Димитър Чакъров

7 участника от ИМех-БАН

Високотехнологични измерители на сила/преместване с монолитни еластични предавателни механизми и голям обхват

Договор No 6ИФ-02-13/15.12.2012 г. - ВИСМЕМ

2012 г.- 2015 г.

Владимир Ставров, AMG Technology, гр. Ботевград

Доц. д-р Димитър Чакъров

9 участника от ИМех-БАН

Разработване на алгоритми и компютъризирана система за тримерно оптично сканиране на нано, микро и макро обекти.

Договор № ИФ 02-70/28.12.2007 г.

2007 г. – 2010 г.

Георги Стоилов, ЧИТА КОМЕРС ООД, София

Доц. д-р Детелина Игнатова

12 участника от ИМех-БАН

 

 

Финансирани от:

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Ръководител

Име, длъжност

Брой участници

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001/07/3.3-02 “Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени”, договор BG051PO001/07/3.3-02/55 “Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката”, 2008-2010 г.

Ръководител: доц. д-р Детелина Игнатова

Брой участници: 32

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Операция 1.1.1 – „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, договор BG161PO003-1.1.05-0035-C0001, „Роботизирана система за ин-витро оплождане”. 2013 г. – 2016 г.

Ръководител: доц. д-р Тихомир Тянков

Стартираща фирма „МИКРОНА“

Брой участници: 6


Последна промяна:09-05-2019