Print this page

Проекти

Проекти

 • Проект КП-06-Н32/6 (2019-2022) с ФНИ: Разработване и приложение на математически модели и числени методи за изследване на течения на разреден моноатомен газ, разредени газови смеси без и с химически реакции и свързаното взаимодействие газ-еластични елементи в микро/нано системи; ръководител Доц. д-р Кирил Щерев;

 

 • Проект DN 02/8 (ДН 02/8) 2018-2019 с ФНИ: Exact and numerical results for the behavior of finite-dimensional inhomogeneous statistical-mechanical systems exhibiting phase transitions; ръководител Проф. дн Д. Данчев;

 • Проект  DN 02/7 (2016-2019) с ФНИ:

  Theoretical Investigation of nonequilibrium gas flows in micro / nano systems ; ръководител Проф. дн Ст. Стефанов;

 


 • Екип от ИMех като ТРЕТА СТРАНА" (third party) по проект HP-SEE, grant #261499, ЕК по 7-ма рамкова програма в периода 01.09.2010 - 31.08.2012, Програма Капацитет - Научноизследователски инфраструктури;

 • Моделиране на микро-флуидни течения в MEMS (микро-електро-механични системи), ДИД 02/20 -2009 с МОМН ;

 • Специализирани мехатронни системи за микро и нано технологии TK171/08 с МОМН;

 • Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения"- ДО 02 115/08 с ФНИ;

 • Център за компетентност по симулация и бизнес процеси - ДО 02-75/08 с ФНИ;

 • Проект 01-3-1072-2009/2013 "Теория на кондензираните среди и нови материали" от Проблемно-тематичния план на Международната Междуправителствена организация ОИЯИ - Дубна, на който проф. Й. Бранков е съръководител.

 • Разработване на алгоритми, числени схеми и тяхното приложение в микрофлуидиката и  флуктуационно индуцираните взаимодействия, ДМУ 03/37 от 2011, ФНИ;

Последна промяна:02-04-2021