Print this page

Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика (ОЛЕМ)

ОЛЕМ е структурно звено към направление „Механика на флуидите“.

 

Презентации на ОЛЕМ:

Отворената лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ) е създадена през 2010 г. и оборудвана със съвременна апаратура, закупена по проект за Научна инфраструктура ДО-02-53 към Фонд „Научни изследвания“, както и по Еврoпейски проекти от програма Хоризонт 2020 на ЕС.

ОЛЕМ функционира като база за разработване и изпитване на наноматериали, и за обучение на докторанти и млади учени.

 

ОЛЕМ адрес: ул. Акад. Г. Бончев, Блок 4, 1113 София, България.

Служители

Стая

Телефон
(+3592)

E-mail

проф. дтн Румяна Коцилкова

405

979 6462

kotsilkova@imbm.bas.bg

kotsilkova@yahoo.com

проф. д-р Евгени Иванов - р-л на ОЛЕМ

427

979 6481

ivanov_evgeni@imbm.bas.bg

ivanov_evgeni@yahoo.com

ehivanov@gmail.com

доц. д-р Джовани Спинели

423 979 6476

gspinelli@imbm.bas.bg

spinelligiovanni76@gmail.com

доц. д-р Тодор Батаклиев

425

979 6415

batakliev@imbm.bas.bg

todorbat@gmail.com

доц. д-р Владимир Георгиев 425

vladofe@gmail.com

vgeorgiev@imbm.bas.bg

гл.ас. д-р Верислaв Ангелов

429

979 6407

v.angelov@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Джихан Менсеидов

332 979 6475 menseidov@imbm.bas.bg
инж. Росела Гуарини 423 979 6476

rguarini@imbm.bas.bg

rgrosagi@gmail.com

ас. инж. Гарбис Топчиян 429 979 6407 garbis@imbm.bas.bg

Асоциирани членове

доц. д-р Антония Топлийска

405, Блок 4 979 6462 a.topliyska@mail.bg

 

 


ЛИНК КЪМ: "PLAGIARISM DETEKTOR"

 

 Последна промяна:07-05-2022