Print this page

Нина Филипова Филипова

 


Заемана длъжност: Доцент

Направление: Механика на флуидите

Стая: 324

Тел: (02) 979 64-54

 

E-mail: philipova@imbm.bas.bg


Научни степени, организация, година:

  • Доктор, ИВП -БАН (ВАК), 2008
  • Доцент, Институт по механика - БАН, 2013

Области на професионален интерес (ключови думи):

  • Анизотропни модели на тъкани на кръвоносни съдове

  • Иновации в капковото напояване, Числови симулации в ANSYS Fluent

Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

 

Philipova, N., Mathematical modeling drip emitter discharge of trapezoidal labyrinth channel at low inlet pressure, Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering and Technology 2019, 8,1, 013-019.

 

Philipova, N., Mathematical modeling pressure losses of trapezoidal labyrinth channel at low inlet pressure and bi-objective optimization of design patameter, Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering and Technology 2019, 8,1, 020-026.

 

Philipova, N., Mathematical Modeling Drip Emitter Discharge of Trapezoidal Labyrinth Channel, Proceedings of 20th Int. Conf. on Irrigation Water Management and Irrigation Efficiency, World  Academy of Science, Engineering and Technology, Apr. 19-20, 2018,Paris, France, 269-272.

 

Philipova, N., Mathematical Modeling Pressure Losses of the Trapezoidal Labyrinth Channel and Bi-Objective Optimization of the Design Parameters, Proceedings of 20th Int. Conf. on Irrigation Water Management and Irrigation Efficiency, World  Academy of Science, Engineering and Technology, Apr. 19-20, 2018,Paris, France,  273-276.

 

Philipova, N., Koutev, V., Stoyanova, M., Nitcheva, O., Statistical Analysis of Inorganic Nitrogen near Shumen Using R, Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering and Technology, Sec.A, 7, No2, 288-299, IF 7.22

 

Philipova, N., 2017, Mathematical Modeling Abnormal Low and High Wall Shear Stresses Depending on the Basic Morphological Parameters of Aneurysms, Journal of Advances in Life and Natural Sciences, United Scholars, vol. 2(1), 1-5, (published as a printed book)

 

Philipova, N., 2017, Solving Anisotropic Model Equations Valid for Intimal and Adventitial Layers of Biaxial Stretched Cerebral Tissues, Journal of Advances in Life and Natural Sciences, United Scholars, vol.3(1), 1-10, (published as a printed book)

 

Philipova, N., 2016, Solving Anisotropic Model Equations for Media Layer of Diseased Arterial Tissues, DJ Journal of Engineering and Applied Mathematics, vol. 2(2), 6-9.

 

Philipova, N., 2016, Investigations on Anisotropic Model of Cerebral Adventita Layer, Journal of Advances in Life and Natural Sciences, United Scholars, vol. 2(1), 1-6.


Проекти:

РП.I.1.3-4 Мерки за смекчаване, превенция и адаптация към климатичните изменения в агро-екосистеми и урбанизирани територии.     Изследване и анализ на въздействията и мерките за смекчаване, превенция и адаптация към климатичните изменения с приложение на устойчиво земеделие, иновативни мелиоративни практики и зелени решения при агро-екосистемите и в урбанизирани и немодифицирани територии за намаляване на свързаните негативни влияния.

Членство в научни организации:

НТС по Водно Дело

 


 

 

Лична страница http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/nina-philipova-philipova


Последна промяна:15-03-2019