Print this page

Група МЕХАТРОЛ

ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ГРУПА МЕХАТРОЛ

 

 

 

 

1. Д Е К Л А Р А Ц И Я - За независимост и безпристрастност


2. ДЕКЛАРАЦИЯ - политика по управление


3. ОПОС 01.00 ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА - За сертифициране на строителни продукти по системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели ”1+” и ”1”


4. ОПОС 02.00 ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА -За сертифициране съответствието на производствен контрол на строителни продукти по система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели”2+”


5. СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА на група"МЕХАТРОЛ" и справка за професионалния опит и техническата му компетентност по видове продукти


6. ПрК I-07 - Управление на спорове, жалби и възражения


7. ПрК I-09 - Процедура за идентификация, разглеждане и решаване на предполагаеми или доказани случаи на конфликт на интереси в дейността на група”МЕХАТРОЛ”


8. О Р Г А Н И Г Р А М А -Институт по механика-БАН

 

9. РИ II-02-01 Управление на дистанционни одити.

 

10. Отчет ИМех-БАН 2022

 

11. Регистър на сертификати, валидни към 31.01.2023г.-Регламент 305/2011

 

12. Регистър на сертификати, валидни към 31.01.2023г.-Наредба № РД-02-20-1/ 5.02. 2015г


Последна промяна:16-02-2024